Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Podbanské
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
23.2.2006

Územie sa rozprestiera medzi Červenými vrchmi a Kriváňom SV od Podbanského v Západných a Vysokých Tatrách. Územie geologicky zaberá jednak plochy budované kryštalinikom, ako aj mezozoické komplexy Červených vrchov. Kryštalinikum je tvorené hlavne biotitickým granodioritom až dioritom, ktoré sa v tektonicky porušených úsekoch premenili na mylonity. Len malú plochu tvoria metamorfované horniny. Sú to dvojsľudné pararuly so silimanitom a granátom. Petrograficky omnoho pestrejšia je mezozoická časť Červených vrchov s vysokotatranskou sériou.

Vystupujú tu spodnotriasové kremence a pestré bridlice, stredný trias sa začína bazálnou brekciou a pokračuje sivými dolomitmi s vápencami. Po prerušení sedimentácie na rozhrani liasu a dogeru sedimentovali krinoidové vápence, často s úlomkami strednotriasových vápencov a dolomitov (bajok), ďalej červené a zelené vápence s bohatou amonitovou faunou (stredný bath), šedozelené vápence, čiastočne glaukonické s polohami slienitých bridlíc (kelloway), ružové vápence (oxford), ako aj rad ďalšich typov vápencov (krimendž - alb) často s bohatou faunou.


Podbanské

Rozdielnosť geologického podkladu sa výrazne odráža aj na morfologickej stavbe. Kryštalinickú časť modelovali hlavne glaciálne procesy a pre ne sú charakteristické doliny tvaru ,,U" s karmi, morénami a plesami, skalné prahy prekonávajú divoké vodopády (napr. pozri foto Kmeťovho vodopádu pod Nefcerkou) a čereje. Naproti tomu v území budovanom mezozoickými komplexmi sú morfologické tvary značne závislé od hornín. Kremence utvárajú vplyvom periglaciálnych procesov ostré chrbáty, pokryté množstvom kamenitej sutiny. Na miestach budovaných bridlicami sa utvorili sedlá. Vápencové komplexy majú bralnatý reliéf s častými terasami i skalnými vežami.

NPR Podbanské (1954, 8010,37 ha) je po NPR Javorina (1954, 11 589.28 ha) druhou najväčšou rezerváciou TANAPu. Pestrosť geologického podložia umožňuje prezentovať v tomto území všetky základné typy reliéfu TANAPu. Zvlášť krásnou ukážkou tatranskej prírody je dolina Nefcerka, SZ od Kriváňa s plesami, morénami, vodopádmi i málo dotknutou pôvodnou prírodou s limbovými lesmi. Pre tieto hodnoty je z bežného turistického ruchu vylúčená. Charakterove blízka je najväčšia tatranská rezervácia Javorina (1954, 11 589 ha), ktorá má menej zastúpené ukážky glaciálnej (ľadovcovej) modelácie kryštalinika (iba v JZ kúte rezervácie), avšak jej druhohorné komplexy sú krásnou, učebnicovou ukážkou geológie i geomorfológie.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972