Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Meandre Hrona
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
24.2.2006

Územie leží na hornom toku rieky Hron, JJZ od obce Švermovo v Horehronskom podolí. Podložie údolia tvoria kvartérne náplavy charakteru hlinito-štrkovitých usadenín, ktoré prekrývajú triasové usadeniny gemeridného mozozoika (vápence, pieskovce, ílovce).

Po geomorfologickej stránke ide o klasickú ukážku riečnych meandrov na plochej nive doliny. Voľné meandre majú nízke brehy a vplyvom kolísajúceho prietoku menili smer. Mnohé meandre sú už dnes bez vody, zarastené vegetáciou. Pri pohľade z nadhľadu, z okolitých svahov, je sieť zvyškov meandrujúceho toku veľmi zreteľná. Časť územia križuje i potok (ľavobežný), ktorý napája mohutná krasová vyvieračka.

Zaradenie tohoto významného geomorfologického príkladu do kategórie štátna prírodná rezervácia sa uskutočnilo s ohľadom na biologickú zložku, najmä ukážku prirodzených rastlinných spoločenstiev na vlhkom horskom alúviu.

Tento typ geomorfologických javov v horných tokoch našich riek v minulosti nebol zriedkavosťou. Jeho zastúpenie v sieti chránených území je v súčasnosti mimoriadne potrebné. Rozsiahle vodohospodárske a rekultivačné úpravy krajiny totiž značne pozmenili pôvodné, prirodzené korytá riek a plochy s pôvodne meandrujúcimi tokmi sú upravené na polia, pozdĺž viac menej napriamených kanálov. Horehronský príklad je tak jedným z posledných slovenských príkladov meandrov, na plochej poriečnej nive, navyše so zachovalou typickou vegetáciou.

V súčasnej sieti chránených území Slovenska takúto ukážku zatiaľ nemáme chránenú. Narušené ukážky ešte sporadicky môžeme vidieť v okolí Liptovskej Lužnej, kde sa zachoval neporušený a pekne meandrujúci len jeden krátky úsek, a na niekoľkých krátkych úsekoch rozličných horských potokov. Iné typy meandrov, najmä zaklesnuté, zachovali sa častejšie, najmä pre svoju povahu omnoho menej zraniteľnú zásahmi do krajiny. Sú to napríklad CHPV Domašinsky meander Váhu pri ŠPR Starý hrad, hlboko zaklesnutý meander v sopečnom teréne pri CHN Čabradský hradný vrch (1967, 0,59 ha) v Krupinskej planine a viackrát spomenutý prielom Dunajca, ako aj iné.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972