Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Anorganické suroviny doby kamennej - recenzia knihy
zdroj:
RNDr. Ján Spišiak, CSc., Slovenská akadémia vied, Banská Bystrica
pridané:
19.11.2004

Recenzia knihy: D. Hovorka a Ľ. Illášová: Anorganické suroviny doby kamennej, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2002, 187 s.

Pre vedu posledných desaťročí 20. storočia sú charakteristické nielen interdisciplinárne prístupy k riešeniu kľúčových problémov ľudstva, ale aj zverejňovanie najdôležitejších poznatkov, vyplývajúcich z vedeckého poznania vedecko-popularizačnou formou. Vedci vo vyspelých demokraciách už dávnejšie pochopili, že vedecký výskum je finančne náročný, a že lobing realizovaný prostredníctvom vedecko-popularizačných a vzdelávacích aktivít, robený cielene, dlhodobo a koncepčne v konečnom dôsledku prináša financie. Tieto aspekty sú zatiaľ najmä na Slovensku neveľmi využívané.

Recenzovaná publikácia predstavuje logické vyústenie aktivít slovenských geológov (Hovorka, Illášová, Spišiak, Méres, Dubíková) a archeológov (Šiška, Cheben, Pavúk, Soják,) v rámci IGCP/UNESCO projektu No 442 (1999-2002). Vedúcimi projektu boli prof. D. Hovorka (Bratislava) a prof. G. Trnka (Viedeň), pričom uvedení geológovia a archeológovia pracovali ako národná pracovná skupina daného projektu. Uverejnili desiatky prác v angličtine v odborných domácich i zahraničných periodikách.

Už samotná farebná obálka je symbolická: riečny obliak (= výtvor prírody) je prevŕtaný (= činnosť človeka), pričom ako pozadie je uvedený mikroskopický obraz danej horninovej suroviny.

V úvodných kapitolách autori uvádzajú čitateľa do problematiky prezentovaním vývoja človeka, pričom ako nevyhnutné podmienky vývoja ľudstva diskutujú úlohu klímy, dostatok potravín, ale aj ďalšie využívané zdroje živej i neživej prírody (dnes by sme hovorili o životnom prostredí). Potom nasleduje charakteristika jednotlivých druhov surovín (hornín, zemín, prírodných farbív, ale aj medi a zlata, ktoré sa začali využívať na konci eneolitu).

Nosnou časťou knihy sú kapitoly o jednotlivých druhoch (vyvretých, usadených i metamorfovaných) hornín, ktoré sa používali v neolite/eneolite na výrobu nástrojov (sekeromlatov, sekier, dlát, drvičov, podložiek na drvenie, ale aj kamenných píl), ako aj ornamentálnych a kultových predmetov. Okrem charakteristiky surovín (v niektorých prípadoch aj uvedením analýz minerálov pomocou elektrónového mikroanalyzátora) Diskutovaná je aj pravdepodobná proveniencia výskytov surovín. Autori pritom suroviny charakterizovali ako: a) lokálne (napr. vápnité ílovce paleogénu používané komunitami zo Šarišských Michalian), b) suroviny zo vzdialenosti "jednodňového pochodu", t. j. asi do 20 km, c) suroviny zo vzdialených zdrojov (100-300 km) a nakoniec d) suroviny, ktoré prekonali transkontinentálny transport (jadeitity zo Západných Álp). Autori definovali a dokumentovali obidva spôsoby vŕtania (na drvinu i vŕtanie na jadro) prevrtov pre upevnenie násadky pracovných nástrojov.

Desiatky publikovaných prác uvedených autorov, no najmä recenzovaná knižná publikácia položili na Slovensku (na rozdiel od Českej republiky, kde tento vedný odbor vznikol už pred desaťročiami) základy vedného odboru "archeometria" (čo je širšie označenie), resp. "petroarcheológia" (ktoré označenie sa vzťahuje priamo na tematiku anorganických surovín použitých na výrobu predhistorických kamenných predmetov).

V knihe sú početné čiernobiele (spravidla priemernej kvality) a farebné obrázky (veľmi dobrej až vynikajúcej kvality) kamenných nástrojov a mikroskopický obraz ich surovín, ktorých v recenzovanom diele autori opísali vyše 40.

Publikácia poskytuje syntetizujúci pohľad na problematiku anorganických surovín používaných ľudskými komunitami neolitu/eneolitu obývajúcimi územie dnešnej Slovenskej republiky. V danej problematike pravdepodobne predstavuje prvú lastovičku (obsiahnutie štátneho územia) na európskom kontinente. Kniha má anglické resumé.

Knihu (180 Sk, t. j. približne 135 Kč) si môžete objednať priamo v tlačiarni (Polygrafia Dominant, Piaristická 8, 94900 Nitra, resp. na oddelení pre vedu dekanátu Prírodovedeckej fakulty UKF Trieda A. Hlinku, 94974 Nitra), ale aj priamo u autorov (D.H. - Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina 84215 Bratislava, alebo Ľ.I. - UKF Prírodovedecká fakulta, Trieda A. Hlinku l, 949 74 Nitra).

RNDr. Ján Spišiak, CSc., Slovenská akadémia vied, Banská Bystrica