Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Íly v geologických procesoch - 1. Íl nad zlato
zdroj:
Íly v geologických procesoch, Vladimír Šucha, Acta geologica slovaca, 2001
pridané:
24.7.2006

1. Íl nad zlato

Iste každý z nás pozná známu rozprávku Soľ nad zlato, v ktorej neúcta k soli, dôležitej súčasti každodenného života, pôsobila, že soľ sa zo života vytratila a až vtedy, keď jej nebolo, si ľudia uvedomili ako im chýba. Pokúsme sa o paralelu s ílmi, ktoré sú rovnako, ba možno ešte viac ako soľ, prítomné všade okolo nás. Ich existenciu mnohokrát nevnímame, alebo ich berieme ako úplnú samozrejmosť. Predstavme si, že bývame v rodinnom dome, jedného rána sa zobudíme a íly budú preč, jednoducho sa z nášho života stratia. Skúsme sa zamyslieť, čo by sa stalo, čo by sa v našom živote zmenilo.

V prvom rade by sme stratili všetky taniere, porcelánové misky, hrnčeky, šálky, kvetináče, umývadlá, záchodove misy, obkladačky, dlaždice. Stratili by sa všetky farby zo stien, zmizli by zubné pasty, kozmetické prípravky, čistiace prášky. Mnohé plasty a syntetické gumy by sa rozpadli, všetok kvalitný papier by sa zmenil na toaletný. A nakoniec, ak je náš dom z tehál, úplne by sa rozpadol a zostala by z neho len hŕba drevených trámov, kovových konštrukcií a skla. Nie, nechcem vás strašiť, ani táto práca nechce patriť do ríše science-fiction. Chcem len na úvod naznačiť, že sa budeme zaoberať pomerne nenápadným, ale mimoriadne užitočným materiálom, bez ktorého by sme si celkom určite nevedeli predstaviť náš bežný, každodenný život

Íly a ílové minerály majú svoje priame využitie v najrôznejších odvetviach hospodárstva ako sú stavebníctvo, chemický priemysel (katalyzátory, nosiče hnojív, plnidlá farieb, bieliace hlinky), výroba keramiky a porcelánu. V pôdohospodárstve má poznanie ílov nezastupiteľnú úlohu pri posudzovaní kvality a typu pôdy, ako aj pri stanovení jej správneho využitia. K novším sféram využitia ílov patrí ochrana životného prostredia, kde íly zaraďujeme do kategórie surovín priamo chrániacich životné prostredie, zneškodňujúcich a imobilizujúcich toxické látky, ako aj k surovinám zabraňujúcim šíreniu nežiadúcich látok v prostredí. V geologických disciplínach majú íly nezastupiteľné miesto v sedimentológii a sedimentárnej petrológii. Tu predstavujú kvantitatívne mimoriadne významnú zložku podieľajúcu sa na tvorbe hornín.

Osobitný význam majú íly pre ložiskovú geológiu, kde sú priamo objektom vyhľadávania a geologického prieskumu,v prípade ak ide o ložisko ílovej suroviny. V mnohých prípadoch však íly pre ložiskovú geológiu (ale aj pre iné geologické odbory) predstavujú významné indikátory procesov, ktoré treba poznať aby sme mohli ložiská iných surovín indikovať a vyhľadávať. Hlavným cieľom tejto knihy je poskytnúť informácie, ktoré geologický vývoj a procesy zapisujú do pamäte ílov, kde čakajú ukryté na každého, kto má schopnosti a záujem prečítať si ich a prípadne ich aj následne využiť. Kniha by mala byť príručkou, ktorá geológom a ďalším záujemcom môže pomôcť spomenuté informácie získať a používať v geologickej praxi.

1.2. Íly a ílové minerály

Toto sú dva pojmy, ktoré budeme v knihe spomínať pravdepodobne najčastejšie. Preto ich treba objasniť hneď na začiatku. Pod pojmom íl budeme chápať horninu, ktorá obsahuje aspoň 50 hmotnostných % častíc, ktoré sú menšie ako 2 µm. To je definícia geologická a mineralogická. Čoraz častejšie je akceptovaná aj v ďalších technických odboroch ako geotechnika, keramický priemysel atď. V pôdoznalectve sa za ílovú frakciu považuje všetko čo je menšie ako 4 µm. Ílovú frakciu tvoria ílové a sprievodné minerály. Za ílové minerály budeme v tejto práci považovať alumosilikáty s vrstevnatou štruktúrou - fylosilikáty, spolu s palygorskitom, sepiolitom, a pseudokryštalickými protoformami fylosilikátov (alofán, imogolit...). Za sprievodné minerály budeme považovať hydroxidy a oxyhydroxidy Fe, Al, Mn, kryštalické a amorfné formy SiO2, zeolity, karbonáty a ďalšie minerály, ktoré sa často nachádzajú v ílovej frakcii hornín.

Obrázok 1.1 Schematické znázornenie možností využitia ílov a ílových minerálov v najrôznejších oblastiach života ľudskej spoločnosti

Obrázok 1.2 Znázornenie etáp geologického cyklu, v ktorých sa vyskytujú ílové minerály (prerušované čiary a obrázky ílových kryštálov).

Íly v geologických procesoch, Vladimír Šucha, Acta geologica slovaca, 2001