Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Kremnica - prírodné zvláštnosti
zdroj: www.kremnica.sk
pridané:
25.7.2006

Na ochranu prírodných hodnôt boli Kremnické vrchy zaradené medzi biocentrá nadregionálneho významu a uvažovalo sa so zriadením CHKO Kremnické vrchy. Geologické zloženie predstavuje súbor sopečných hornín zastúpených najmä andezitmi, ryolitmi, sopečnými brekciami a tufmi. V minulosti tu boli významné ložiská zlata. Povrch je rozčlenený do sústavy chrbtov a rázsoch striedajúcich sa s hlbokými dolinami. Časté sú bralnaté tvary a kamenné moria. Priamo v mikroregióne sa nachádzajú tieto chránené územia:

· Kremnický štós - prírodná rezervácia, nachádza sa nad mestom Kremnica, na západnom svahu Kremnického štítu (1008 m n.m.) vo výškovom rozpätí 750 - 920 m. Postupným zvetrávaním lávových prúdov a pyroklastík vonkajšími a vnútornými podmienkami tohto deštrukčného procesu sa vytvorila morfologicky hodnotná scenéria skupín skalných útvarov - stien, rebier, veží a mohutných skalných sutín. Cenné sú sukcesné štádiá machorastov a lišajníkov na skalnatom substráte.

· Ihráčske kamenné more - prírodná pamiatka, nachádza sa na južnom okraji obce Ihráč. Je to významná geologicko-geomorfologická lokalita. Predmetom ochrany je rozpadajúci sa sopúch, relikt prírodného kanála lávy. Jeho rozpadom vznikla sústava kamenných brál. Ich zvetrávaním vzniknutá sutina vytvorila na úpätí kamenné more.

· Jastrabská skala - prírodná pamiatka, má výmeru 8,46 ha a leží JV od obce Bartošova Lehôtka. Ide o dominantný vrchol zo západnej strany charakterizovaný zvislou kamennou stenou, ktorá na úpätí prechádza do sutín. Stavbou dokumentuje sukcesiu tvorby vulkanických komplexov. Dominantnou horninou sú ryolity a ich pyroklastiká sarmatského veku. Väčšina plochy je zalesnená, prevažuje buk (90%) nad dubom (10%).

· Bujačia lúka - prírodná rezervácia, nachádza sa na JV okraji intravilánu mesta Kremnica, po pravej strane štátnej cesty vedúcej na Skalku. Ide o chránené územie, kde dôvodom ochrany je koncentrovaný výskyt chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska - šafrána dvojfarebného (Crocus discolor) na JZ fytogeografickej línii rozšírenia v pomerne malej nadmorskej výške - 630 m. Bujačia lúka je typická podhorská ovsíková kosná lúka, kde okrem šafránu sú prítomné i ďalšie chránené a ohrozené druhy.

· Vejmutovkový porast - chránený areál, bol vyhlásený v roku 1981 na rozlohe 4,62 ha v k.ú. Kremnica, ale v roku 2002 bola ochrana podľa zákona o ochrane prírody zrušená. V súčasnosti je ochrana zabezpečená podľa lesného zákona. Predmetom ochrany bol jeden z najstarších umelo založených porastov borovice hladkej (Pinus strobus) na Slovensku slúžiaci na sledovanie rastu pôvodom severoamerickej dreviny v našich podmienkach. O rozšírenie tejto borovice v európskych štátoch sa pričinil anglický lord Weymouth. Od roku 1987 je pozorované postupné odumieranie jedincov tejto borovice, čo sa pripisuje účinkom extrémneho sucha s následným napadnutím hmyzími škodcami.

Je potrebné uviesť aj tie chránené územia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mikroregiónu. Medzi ne patria: Badínsky prales, Mláčik, Boky s Čertovou skalou, Harmanecká jaskyňa a Svrčinník.

V opisovanom regióne sa vyskytujú aj chránené stromy: sekvojovec na Zlatej ulici v Kremnici, dub a tisy obyčajné v Zechenterovej záhrade v Kremnici, Leopoldova lipa pri prepadlisku Šturc v Kremnici a lipa na Starých Piargach v Kremnických Baniach. Obvod týchto stromov presahuje 500 cm (tisy 300 cm), iba lipa v Kunešove má obvod nad 700 cm, táto však nie je vyhlásená za chránený strom.

Výškové rozpätie v regióne vplýva na rôznorodosť fauny a flóry.

Z fauny dominuje vtáctvo - najmä drozd čvikotavý, drozd čierny, pinka obyčajná, slávik obyčajný, ale aj vzácne druhy ako myšiak hôrny, sova obyčajná, bocian čierny, jastrab krahulec, orol skalný. Ojedinelý je výskyt i medveďa hnedého a s veľkým šťastím je možné stretnúť rysa ostrovida.

Zo vzácnych druhov rastlín a stromov je možné uviesť - šafrán dvojfarebný, žltohlav európsky, ľalia zlatohlavá, kosatec sibírsky, vstavače, horec luskáčovitý, lykovec jedovatý a zo stromov borovica limba, borovica horská - kosodrevina a tis obyčajný.

kremnica.sk