Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Íly v geologických procesoch - 2. Postavenie ílov v geologickom cykle
zdroj:
Íly v geologických procesoch, Vladimír Šucha (Acta geologica slovaca)
pridané:
29.7.2006

Postavenie ílov v geologickom cykle

Íly a ílové minerály nachádzame vo väčšine fáz geologického cyklu, okrem fáz s mimoriadne vysokými teplotami (obr. 1.2). Sú významným produktom všetkých druhov zvetrávania, ktorému podliehajú magmatické, metamorfné aj sedimentárne horniny. Svojou veľkosťou a fyzikálno-chemickými vlastnosťami umožňujú transport geologickej hmoty vo veľkých kvantách a na veľké vzdialenosti. Íly sú podstatnou zložkou sedimentov a do sedimentačných bazénov prinášajú významné množstvo organických látok, ktoré chránia pred oxidáciou počas transportu. V postsedimentárnych premenách majú podstatnú a nezastupiteľnú úlohu pri litifikácii sedimentov a pri tvorbe autigénnych minerálov.


Geotektonické postavenie prostredí v ktorých
ílové minerály zohrávajú významnú úlohu

Ich minerálne reakcie uvoľňujú fluidy, ktoré významne urýchľujú migráciu uhľovodíkov. Ich prítomnosť podmieňuje protektorské vlastnosti sedimentov, ako aj vlastnosti kolektorov. Voda viazaná do štruktúry ílov je významným činiteľom metamorfných procesov. Geotektonická pozícia geologického prostredia podmieňuje jeho vlastnosti a tým aj typy ílových minerálov,ktoré sa v ňom nachádzajú.

Ílové minerály ich kryštalochemické vlastnosti veľmi citlivo reagujú na fyzikálno-chemické vlastnosti okolia najmä pri ich vzniku a snažia sa dostať s okolitým prostredím čo najskôr do rovnováhy. To podmieňuje možnosti ich využívania ako indikátorov geologických procesov. Najdôležitejšími prostrediami, v ktorých je možné ich indikačné vlastnosti využiť sú, hypergénne prostredie, sedimentárne a postsedimentárne prostredie a hydrotermálne prostredie. Týmito prostrediami sa budeme postupne v práci zaoberať a poukážeme na možnosti, ktoré íly poskytujú na ich lepšie poznanie a charakterizáciu.

Ešte predtým si zhrnieme základné poznatky o ich štruktúre, genéze a metódach, ktoré používame pri ich štúdiu.

Íly v geologických procesoch, Vladimír Šucha (Acta geologica slovaca)