Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica - expozície
zdroj: www.muzeumbs.sk
pridané:
20.12.2006

Expozície:

Banské múzeum v prírode – Skanzen

Už viac ako 30 rokov patrí k najväčším atrakciám Banskej Štiavnice Banské múzeum v prírode – Skanzen. Táto expozícia Slovenského banského múzea priťahuje návštevníkov najmä možnosťou fárania do bane, ktorej najstaršie časti sú datované až do 17. storočia. Súčasťou príťažlivej podzemnej expozície sú aj exponáty, predstavujúce banské práce, techniku a technológiu. Celá prehliadka bane trvá zhruba 90 minút. Pre návštevníkov je zaujímavá aj povrchová expozícia, v ktorej sa nachádzajú staré banské budovy a zariadenia. Najnovšou súčasťou povrchovej expozície je Náučná geologická expozícia (súčasť projektu Geopark Banská Štiavnica), ktorá prezentuje geologický vývoj Slovenska a je vhodným miestom pre výučbu predmetov, spojených s geológiou. Expozície lomového dobývania, dobývok na žile Tereza a uhoľná expozícia sú k dispozícii návštevníkom na objednávku.

Prečo navštevuje Banské múzeum v prírode 40 000 návštevníkov ročne? Iste aj preto, že ich získajú nezabudnuteľný zážitok. Fáranie do starej bane je zážitkom na celý život. Návštevník dostane pred vstupom plášť, prilbu a banskú lampu. Samotná expozícia je sama osebe jedinečná a názorným spôsobom dokumentuje namáhavú prácu baníkov. Preto je vhodná nielen pre žiakov a študentov, ale pre každého, kto sa zaujíma o históriu baníctva vo svete.

Pre veľký záujem o múzeum odporúčame pre skupinové návštevy rezerváciu vopred.

Približná dĺžka prehliadky: 90 minút

Zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC

Novinári + maximálne 3 sprievodné osoby po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma.

Učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma.Za odborný výklad realizovaný na objednávku špecialistami SBM účtujeme príplatok vo výške 100%.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 100 Sk / osoba. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM!

Pri návšteve Banského múzea v prírode odporúčame vzhľadom na veľký záujem rezerváciu vopred!

Kontakt: J.K. Hella 12, 045 691 29 71

Starý zámok

Expozície na Starom zámku predstavujú návštevníkom históriu banskoštiavnického regiónu. Starý zámok je sám akousi učebnicou stavebných štýlov – od románskej kaplnky sv. Michala, až po barokovú vstupnú vežu. Priestory zámku sa vďaka niekoľkoročnej rekonštrukcii postupne otvárajú pre návštevníkov, a tak sa vytvára priestor pre inštaláciu nových expozičných celkov. V úvode prehliadky sa návštevníci oboznámia s najstaršou históriou regiónu prostredníctvom archeologickej expozície Baníci prichádzajú… Ďalšou časťou prehliadky je expozícia streleckých terčov, ktorých počet v zbierkach Slovenského banského múzea je jedinečný. Pravidelnou súčasťou prehliadky je aj expozície Fajkárska dielňa, ktorá prezentuje históriu presláveného banskoštiavnického fajkárstva a Baroková plastika s originálmi sôch zo súsošia svätej Trojice. Najnovšou sprístupnenou expozíciou je maketa neskorogotického oltára Majstra MS z roku 1506. Voľnou súčasťou prehliadky je expozícia kováčstva.

Starý zámok je vďaka svojmu atraktívnemu prostrediu kulisou pri viacerých zaujímavých festivaloch a divadelných predstaveniach. Návštevu tohto objektu by si nemal nechať ujsť žiaden milovník histórie.

Približná dĺžka prehliadky: 60 minút

Informácie o objekte: Za najstaršiu zachovalú stavebnú pamiatku v meste možno považovať časť románskej architektúry Starého zámku, pochádzajúcej z prvých rokov 13. storočia. Komunita baníkov tu postavila veľký trojloďový kostol, zasvätený Panne Márii. Okolo sa nachádzal cintorín a v polovici 13. storočia postavili karner sv. Michala. Koncom 15. storočia kostol zväčšili v gotickom slohu a opevnili mohutnými hradbami s baštami a vežami. V čase tureckého nebezpečenstva (1546 – 1559) sa realizovala rozsiahla úprava objektu v renesančnom štýle, kedy kostol začal plniť funkciu vojenskej pevnosti až do 19. storočia. Nakoniec v roku 1777 prestavali vstupnú vežu s cibuľovou strechou do barokovej podoby.

V 19. storočí slúžila časť priestorov zámku pre potreby mestskej polície, ďalej ako mestská ľadovňa mäsiarov, mestský archív, knižnica, telocvičňa. Od 1. 7. 1900 sa Starý zámok stal sídlom Mestského múzea. V roku 1950 bol Starý zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Starý zámok okrem muzeálnych účelov slúžia aj na rôzne kultúrne podujatia – divadelné predstavenia, koncerty, festivaly.

Zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC

Novinári + maximálne 3 sprievodné osoby po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma.

Učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma.

Za odborný výklad realizovaný na objednávku špecialistami SBM účtujeme príplatok vo výške 100%.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 100 Sk / osoba. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM!

Kontakt: Starozámocká 11, 045 694 94 74

Nový zámok

Prekrásny výhľad na historické centrum mesta je len jedným zo zážitkov, ktoré ponúka návšteva Nového zámku. Expozícia prezentuje históriu protitureckých vojen na Slovensku. Návštevník sa dozvie o význame Banskej Štiavnice a ďalších banských miest pri boji proti Turkom, o významných obdobiach v čase tureckej expanzie a jej vplyvoch na život v banských mestách. Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí socha Turka v životnej veľkosti od Dionýza Stanettiho a zbrane bojujúcich strán. Na najvyššom poschodí sa nachádza plastická mapa znázorňujúca vývoj tureckej expanzie a modely niektorých protitureckých pevností. Návšteva tejto expozície je vhodná aj ako doplnok k štúdiu o histórii Slovenska v období tureckých vojen.

Približná dĺžka prehliadky: 45 minút.

Informácie o objekte: Nový zámok bol pôvodne protitureckou strážnou vežou – mohutná hranolovitá veža so štyrmi nárožnými baštami, vybudovaná v rokoch 1564 – 1571 ako súčasť fortifikačného systému mesta Banskej Štiavnice. Do celého systému (2. pol. 16. stor.) je výrazne vtlačená pečať talianskych architektov pôsobiacich v danom čase na cisárskom dvore.

Samotný objekt plnil funkciu hlavnej ochrannej bašty vzhľadom na strategicky výhodnú polohu a zároveň bol aj súčasťou signalizačne sústavy Jednoty stredoslovenských banských miest, pomocou ktorej sa podávali správy o blížiacom sa nebezpečenstve od Pukanca až po Ľubietovú. Až do roku 1848 bolo okolo zámku 21 diel a do polovice 18. storočia bol Nový zámok aj skladišťom pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo. Objekt pre svoju polohu aj miestom „živých hodín“ – každú štvrťhodinu sa trúbením oznamovalo obyvateľstvu, že protipožiarna stráž bdie a každú hodinu zase údery zvona oznamovali presný čas. Okrem toho tu bola klopačka, ktorá zvolávala baníkov do práce. V neskoršom období bol využívaný ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické bane, a to až do pol. 18. stor. Stal sa sídlom protipožiarnej hliadky a preslávil sa tzv. „živými hodinami“.

Zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC

Novinári + maximálne 3 sprievodné osoby po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma.

Učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma.

Za odborný výklad realizovaný na objednávku špecialistami SBM účtujeme príplatok vo výške 100%.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 100 Sk / osoba. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM!

Kontakt: Novozámocká 22, telefón 045 691 15 43

Berrgericht - mineralogická expozícia

Jedným z predchodcov Slovenského banského múzea bolo Štátne banské múzeum Dionýza Štúra, ktoré sídlilo v priestoroch Berggerichtu – budovy bývalého Banského súdu. V súčasnosti sa v tejto budove nachádza Mineralogická expozícia, ktorá predstavuje viac ako 400 druhov minerálov zo všetkých obývaných kontinentov. Ich systematické spracovanie a expozičné zoradenie je vhodné rovnako pre výučbu, ako aj lepšie pochopenie mineralogickej systematiky. Súčasťou objektu je aj Informačné centrum Geopark a štôlňa Michal, ktorá je zaujímavá tým, že ústi priamo do nádvoria. Po ukončení banskej činnosti bola štôlňa využívaná ako sklad a pivnica. Umiestnenie expozície priamo v centre mesta je pre návštevníka nepochybnou výhodou. O tom, že Mineralogickú expozíciu sa oplatí navštíviť sa presvedčili už desaťtisíce návštevníkov. Prečo sa k nim nepridať?

Približná dĺžka prehliadky: 45 minút

Informácie o objekte: Na mieste terajšieho barokového domu stál pôvodne renesančný dom asi z polovice 16. storočia, ktorý bol v polovici 18. storočia prestavaný do barokového slohu. Fasáda domu je hladká s nadokennými rímsami a nárožným kruhovým akierom. Vstupný priestor – máshaus i miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenou klenbou. Stropy na prvom poschodí majú ozdobné štuky, na druhom poschodí sú ploché so štukovými rámami a ozdobami. Na začiatku 18. storočia patril dom významnému lekárovi a hlavnému komorskému grófovi Gottfriedovi Hellenbachovi. V rokoch 1792 – 1854 sídlil v budove banský dištriktuálny súd a v rokoch 1854 – 1859 banský kapitanát. Neskôr budovu užívala Banícka a lesnícka akadémia. V dňoch 3. – 13. júna 1751 bol v budove Berggericht ubytovaný cisár František Lotrinský pri svojej návšteve Banskej Štiavnice a pri tejto boli na fasádu budovy inštalované kartuše, pripomínajúce cisárske návštevy Banskej Štiavnice a jej okolia. Od roku 1927 v nej sídli múzeum.

V dolnom nádvorí budovy ústí tzv. Nová šachta Michal a malá stredoveká štôlňa z polovice 16. stor. Zaujímavá je tým, že má dva ústia a vyinštalované sú v nej ukážky výstuží od najstarších čias po súčasnosť, ktoré sa používali pri dobývaní rudných ložísk. Objekt je národná kultúrna pamiatka.

Zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC

Novinári + maximálne 3 sprievodné osoby po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma.

Učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma.

Za odborný výklad realizovaný na objednávku špecialistami SBM účtujeme príplatok vo výške 100%.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 100 Sk / osoba. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM!

Kontakt: Námestie sv. Trojice 6, telefón: 045 691 25 44

Galéria Jozefa Kollára

Najcennejšie zbierky Slovenského banského múzea sa nachádzajú v zbierkovom fonde Galérie Jozefa Kollára. Verejnosti bola galéria sprístupnená v roku 1992. Nachádza sa v troch meštianskych domoch priamo v historickom centre mesta. V jej zbierkach sa nachádzajú vzácne diela pochádzajúce zo širokého regiónu Banskej Štiavnice. Ich pozoruhodnosťou je fakt, že už od stredoveku boli spojené s baníctvom, pričom banícke motívy nachádzajúce sa na obrazoch sú jedinečné nielen na území Slovenska. V druhej časti expozície sa nachádzajú diela umelcov, pôsobiacich v 20. storočí v Banskej Štiavnici. Obrazy Jozefa Kollára a Edmunda Gwerka priťahujú do galérie milovníkov umenia nielen zo Slovenska. V Galérii Jozefa Kollára návštevníci vždy nájdu jednu zo zaujímavých dočasných výstav, ktorými sa Slovenské banské múzeum pokúša dať šancu aj mladým autorom. Návšteva banskoštiavnickej galérie ponúka skutočné pohladenie duše pri prehliadke hodnôt, ktorých umeleckú úroveň preveril čas.

Približná dĺžka prehliadky: 45 minút

Zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC

Novinári + maximálne 3 sprievodné osoby po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma.

Učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma.

Za odborný výklad realizovaný na objednávku špecialistami SBM účtujeme príplatok vo výške 100%.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 100 Sk / osoba. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM!

Kontakt: Námestie sv. Trojice 12, telefón: 045 691 34 31

Kammerhof - baníctvo na Slovensku

Expozícia v najväčšom stavebnom komplexe v historickom jadre Banskej Štiavnice komplexne mapuje históriu baníctva na celom území Slovenska. Obnovené priestory Kammerhofu ponúkajú široký priestor pre inštaláciu najmä technických zbierok. V expozícii je však napr. aj predstavená Banská akadémia a jej profesori, archeologická nálezy, či kolekcia portrétov komorských grófov. Ťažisko expozície je postavené na technických exponátoch. Najatraktívnejšie sú iste funkčné modely strojov, ktoré tak zaujímavou formou približujú návštevníkovi napríklad spôsoby čerpania vody v minulosti. Časťou prehliadky je aj celok predstavujúci staré tlače a históriu kníhtlače v Banskej Štiavnici. Svojim obsahom sa expozícia Baníctvo na Slovensku hodí pre každého, koho zaujíma baníctvo vo všetkých svojich rozmeroch, prípadne pre návštevníkov, ktorý majú na návštevu Banskej Štiavnice len niekoľko hodín a radi by sa dozvedeli čo najviac o baníctve a Banskej Štiavnici.

Približná dĺžka prehliadky: 60 minút.

Informácie o objekte: Objekt je národná kultúrna pamiatka, najrozsiahlejší komplex budov v meste. Budoval sa postupne od 12., 13. storočia, od románsko – gotického obdobia. Veľká výrazná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1540 – 1550, kedy sa stal Kammerhof sídlom Hlavného komorskogrófskeho úradu. Pod vedením cisárskeho architekta Pietra Ferabosca dostala budova renesančnú podobu. Bola súčasťou fortifikačného (obranného) systému mesta v čase tureckých vpádov. Pri príležitosti návštev členov Habsburgovcov objekt opäť presťahovali. Zasadacia sieň získala barokovú freskovú výzdobu s portrétmi Márie Terézie, Františka Lotrinského a Jozefa II. Autorom fresiek je pravdepodobne rakúsky maliar Anton Schmidt. Súčasne bola v tej dobe zriadená a doplnená galéria portrétov komorských grófov. K obrazom pribudli i portréty panovníčky – Márie Terézie, jej manžela – Františka Lotrinského a Karola Ferdinanda Kőnigsegga, prezidenta Dvorskej komory vo Viedni.

Kammerhof viackrát vyhorel. Po poslednom veľkom požiari v roku 1806 dostal súčasnú klasickú podobu. Súčasťou objektu je bývalá jezuitská kaplnka s portálom s vročením 1627, ktorá slúži ako priestor pre kultúrne a spoločenské akcie.

Zaujímavosťou pre Kammerhof je, že plnil nielen úlohu reprezentačného sídla hlavného komorského grófa, ale v zadných traktoch boli skúšobne, kde sa kontrolovala kvalita rúd a vyrobených drahých kovov. Pôvodne v objekte sídlila banská komora a zamieňali (vykupovali) sa tu drahé kovy od ťažiarov a pre panovníka sa tu vyberala urbura (daň). Drahé kovy sa museli ďalej čistiť a spracovávať. Dialo sa to v zadnej časti hornej budovy v tzv. prepaľovni (Brengaden) a odlučovni (Scheidgaden). Objekt je národná kultúrna pamiatka.

Zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC

Novinári + maximálne 3 sprievodné osoby po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma.

Učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma.

Za odborný výklad realizovaný na objednávku špecialistami SBM účtujeme príplatok vo výške 100%.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 100 Sk / osoba. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM!

Kontakt: Kammerhofská 2, telefón: 045 694 94 18

Štôlňa Glanzenberg

Obnova dedičnej štôlne Glanzenberg bola realizovaná z prostriedkov banskoštiavnického geoparku. Slávna štôlňa prechádza popod celé centrum Banskej Štiavnice. Preslávila sa najmä tým, že do nej fárali cisárske návštevy v 18. storočí. Na počesť týchto návštev sa za tzv. cisárskymi schodmi nachádzajú pamätné tabule. Tradícia fárania významných návštev bola obnovená na prelome storočí. Okrem iných do štôlne Glanzenberg fárali aj monacké knieža Albert, či bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Keďže štôlňa je obmedzená návštevnosťou len malého počtu návštevníkov, je vhodné pre každého, kto chce zažiť v štiavnickom regióne niečo výnimočné. Návšteva štôlne nie je vhodná pre deti do 15 rokov a maximálny počet návštevníkov v skupine je 15.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 150 Sk / osoba. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM!

Kontakt: Informačné centrum Geopark, Námestie sv. Trojice 6, telefón 045 692 05 35, e-mail: geopark@muzeumbs.sk

muzeumbs.sk