Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Geologické mapy
zdroj: www.gweb.cz
pridané:
1.3.2007

Geologické mapy zobrazují rožšíření hornin a stratigrafických jednotek různými barvami či šrafami. Kromě toho na nich najdete mnoho dalších informací. Podle zaměření se také mapy dále dělí. V tomto článku se také dozvíte, kde geologické mapy sehnat.

Geologické mapy jsou topografické mapy s geologickým obsahem. To znamená že obsahují informace o geologii - ty jsou závislé na druhu geologické mapy. V geologických mapách můžete najít např. jaké horniny tvoří podloží a jak jsou staré, různé poruchy jako např zlomy nebo příkrovy, směr sklonu vrstev (pokud jde o horiny s patrnou vrstevnatostí) nebo polohu geologicky významných lokalit. Geologické mapy vznikají při geologickém mapování, což je velice složitý proces (přípravné práce, vlastní mapování, zpracování získaných a tvorba mapy). Geologické mapy můžeme rozdělit na odkryté a zakryté. Zakryté geologické mapy obsahují i kvartérní (čtvrtohorní) pokryv skalních hornin v podloží pokud je mocnější více než 2 metry. Odkryté geologické mapy zobrazují jen skalní podklad - tedy bez kvartérního pokryvu. Dále se geologické mapy dělí podle měřítka - od přehledných až po velmi podorbné (podle měřítka jsou kladena různá kritéria při mapování).

Geologické mapy také můžeme rozdělit podle obsahu (na jaký jev spojený s geologií jsou zaměřeny):

Geologické mapy

Zobrazují geologický podklad a struktury z hlediska typů hornin (litologie) a jejich stáří různými barvami či šrafami. Poskytují informaci o geologické stavbě území. U těchto map bývá připojena stratigrafická kolonka a jeden nebo více geologických řezů (u map větších měřítek).

Inženýrsko-geologické mapy

Hodnotí geologický podklad z hlediska náročnosti zakládní pozemních staveb. Mezi ně patří mapy inženýrsko-geologických poměrů (horninové prostředí, hydrogeologie, morfologie, gedynamika), mapy inženýrsko-geologické rajonizace (vytváření rajonů podle podobných vlastností hornin z hlediska zakládání staveb), mapy inženýrko-geologického hodnocení území (hodnotí inženýrsko-geologické podmínky území pro určitý způsob využití) a mapy geofaktorů životního prostředí, které se z předchozích typů map odvozují.

Hydrogeologické mapy

Hodnotí geologické prostředí z hlediska propustnosti a proudění podzemní vody, kvality podzemní vody, vydatnosti a typu kolektoru (tj. horninového prostředí jímž voda snadněji proudí) a také z hlediska variability těchto jevů.

Mapy půdního pokryvu

Rozdělují území podle vývoje půdního profilu do půdních typů.

Ložiskové mapy

Znázorňují výskyty ložisek nerostných surovin.

Strukturně geologické mapy

Zobrazují strukturní systémy na úkor jiných geologických geologických jevů. Takovéto mapy bývají plné různých strukturně geologických značek.

Mapy dokumentačních bodů

Vznikají při mapování a je do nich zakreslována poloha dokumentačních bodů.

Různé typy geologickýh map - šlo spíše o příklady protože sem rozhodně nevyjmenoval všechny. Existuje ještě celá řada dalších speciálních map.

gweb.cz