Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Demänovské jaskyne - chránený prírodný výtvor
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 2.3.2007

Podzemný krasový systém sa nachádza v Demänovskej doline, v Nízkych Tatrách. Územie je viacmenej totožné s plochou štátnej prírodnej rezervácie Demänovská dolina.


Vstup do Demänovskej ľadovej jaskyne. Foto: rs

Utvorenie jaskynnej sústavy prebiehalo v období striedania erózie a akumulácie. ktoré spôsobili klimatické zmeny - glaciály a interglaciály - ale tiež štadiály a interštadiály. Ku koncu každého štadiálu sa vodnatosť tokov zmenšila, následkom čoho vodné toky ukladali svoje nánosy na dne jaskynných chodieb. V interštadiáloch v dôsledku teplejšieho a vlhkejšieho podnebia vodnatosť stúpala, čim úmerne rástla i erozívna činnosť. Sústavným zarezávaním vzniklo 11 úrovní, čo zodpovedá 11 pleistocénnym vývojovým štádiám.

Súčasťou jaskynného systému sú dve sprístupnené jaskyne (Demänovská jaskyňa Slobody a Demänovská ľadová jaskyňa, zvaná tiež Dračia) a rad ďalšich jaskýň (Mieru, Vyvieranie, Okno a i.). Medzi hodnoty európskeho významu nepochybne patri svojou výzdobou Demänovská jaskyňa Slobody. Geneticky patri medzi jaskyne puklinovo-riečno-korozívne. Sprístupnený je 1600 m dlhý úsek. Aktívny podzemný tok Demänovky (v úseku 1200 m) transportoval podzemim i žulový materiál z kryštalického jadra Nízkych Tatier, čo prispelo k erozívnej sile toku.

Z mnohorakej jaskynnej výzdoby možno spomenúť prekrásne útvary tzv. Rokokových bábik s Leknovým jazierkom v Ružovej sieni. Druhou sprístupnenou jaskyňou je Demänovská ľadová jaskyňa (Dračia), sprístupnená na úseku 540 m. Vznikla ako puklinovo-riečna jaskyňa. Je charakteristická prítomnosťou ľadu, ktorý sa zachováva v dôsledku osobitých mikroklimatických podmienok.

Treťou jaskyňou je Demänovská jaskyňa Mieru, puklinovo-riečna s bohatou a živou krasovou výzdobou. V Demänovských jaskyniach boli časté i nálezy pleistocénnych stavovcov.

Ochranárska hodnota krasového systému nespočíva len v jeho dĺžke (celkovou dĺžkou 20,5 km sa radi medzi najdlhšie systémy v Európe), ale aj v mimoriadnej tvarovej pestrosti, farebnej rozmanitosti výzdoby, ktorá sa ešte stále tvorí. Za chránený prírodný výtvor boli Demänovské jaskyne vyhlásené roku 1972, s ochranným pásmom 1517,05 ha.

Ak chceme spomenúť typove blízke kvapľové jaskyne, treba zdôrazniť, že výzdoba každej z nich je neopakovateľná. Príroda - tvorkyňa akoby nám ešte zďaleka neodkryla svoje možnosti a nevyčerpala svoju tvorivú inšpiráciu. Každý nový objav prináša nové tvary výzdoby, poskytuje uchvacujúci pohľad na živú výzdobu, tvoriacu sa v pomalom, ale v pravidelnom rytme. Z významnejších kvapľových jaskýň možno spomenúť Domicu (1972), s podzemnou riečkou Styx, kaskádovitými jazierkami i významnými archeologickými nálezmi, Gombaseckú jaskyňu (1972) s charakteristickými brčkovitými kvapľami, Krásnohorskú jaskyňu (1972) s jedným z najmohutnejších stalagmitov na svete a stovky ďalších.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972