Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - kotliny - Trenčianska a Ilavská kotlina
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
20.3.2008

Trenčianska a Ilavská kotlina sú pretiahnuté kotliny pozdĺž stredného toku Váhu. Zo západu sú ohraničené výbežkami Bielych Karpát (bradlové pásmo), z východu Považským Inovcom a Strážovskýrtti vrchmi. Rozprestierajú sa od Beluše k Beckovskej bráne.

Podložie oboch kotlín tvoria najmä druhohory bradlového pásma, sčasti druhohory Strážovských vrchov, a pokiaľ ide o Trenčiansku kotlinu, sčasti aj obalové druhohory Považského Inovca. V spodnom miocéne boli súčasťou Podunajskej nížiny. Ako kotliny sa utvorili v tortóne, ale zaplavené boli až v pliocéne. Do spodného miocénu patria výskyty burdigalu v Trenčianskej kotline pri Zamarovciach a na trenčianskom hradnom kopci, v Ilavskej kotline pri Visolajoch a na JV od Považskej Bysuice.

Sú to najmä karbonátické (uhličitanové) zlepence, pieskovce, štrky, piesky a íly. Súvrstvie obsahuje bohatú faunu mäkkýšov. Pliocénne sedimenty tvoria hlavnú výplň kotlín. Ide o sladkovodné jazerno-riečne usadeniny, štrky, piesky, íly, dosahujúce hrúbku asi 100 m.

Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972