Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Fiľakovo
zdroj: www.filakovo.sk
pridané:
30.3.2008

Geológia. Z geomorfologického členenia leží Fiľakovo v Matransko-slanskej oblasti v celku Cerová vrchovina v krajnom podcelku - Fiľakovská brázda. Brázdu tvorí niva riečky Beliny a priľahlá sprašová pahorkatina a má ráz kotlinovej malolesnej krajiny.

Zemepisná poloha: 48st 16min sev. zemepisnej šírky a 19st 50min vých. zemepisnej dĺžky. Stred mesta má nadmorskú výšku 193m, výškové rozpätie v chotári je 185 - 350 metrov.

Rovinatý až vrchovitý povrch tvoria prevažne stredotreťohorné pieskovce a ílovce, z ktorých vystupujú na juhovýchode mladotreťohorné bazalty. Územie mesta budujú spodnomiocénne sedimenty dosahujúce mocnosť až 80 - 130 metrov. Západne od mesta sa v smere SZ - JV tiahne súvislý hrebeň tvorený produktami finálneho vulkanizmu (čadiče a bazanity).

Z nerastných surovín sa pri Fiľakove vyskytujú: lejárske piesky, troskové lávy, andezit, čadič, tehliarska hlina a hnedé uhlie.

Geologický vývoj Fiľakova a okolia bol veľmi zložitý, prebiehal vo viacerých etapách a niekoľkokrát sa na našom území vystriedali obdobia morskej i sladkovodnej sedimentácie s obdobiami horotvornými, sopečnými a obdobiami suchej zeme.

Vodstvo. Cez Fiľakovo tečie potok Belina (pramení SZ od kóty Karancs 725m) s dĺžkou povodia 21 km. Jeho prítokom je Čamovský potok. Belina sa pri Prši vlieva do Suchej.

Vo Fiľakove je niekoľko minerálnych pramenňov, zemitých kyseliek zvaných šťavice. Pramene Stará Štavica a Ádam: sú to obyčajné kyselky (uhličité vody) obsah minerálnych látok je menší ako 1 g/l, obsah CO2 je vyšší ako 1 g/l. „Štavica“ sa vo Fiľakove používa pre miestne účely. Pramene zemitej kyselky vo Fiľakove obsahujú viac ako 1 g/l rozpustených pevných látok s prevahou iónov CA2+, Mg2+, HCO3. Chemické zloženie štavice pri továrni bolo – pevné súčiastky 1152 mg/l, spotreba kyslíka 20,20 kcm m/10 HCl, tvrdosť /podla nemeckej stupnice/ 42,0.

Vrty situované do povrchových zón (v roku 1964) po prevrtaní ílovitých sedimentov dosahovali v oblasti Fiľakova 1,4-2,5 l/s, miestami až 41 l/1. p

filakovo.sk