Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Vtáčnik
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
16.7.2008

Vtáčnik má smer SSV-JJZ, podmienený tektonickým obmedzením voči priľahlým kotlinám. Na západe je ohraničený Hornonitrianskou kotlinou (Nováckou), na severe Handlovskou kotlinou, na východe Žiarskou kotlinou a Kremnickými vrchmi, na juhu Pohronským Inovcom na čiare Píla Žarnovica a na juhozápade Tríbečom na čiare Píla – Oslany.

Sopečné komplexy Vtáčnika ležia na zníženej časti chrbta spájajúceho v ich podloží Tríbeč so Žiarom. Z Tríbeča sa pod mladé sopečné horniny ponárajú útvary krížňanského a chočského príkrovu. V severnom okolí Bielej skaly sa vrtmi zistili v podloží vulkanitov horniny chočského príkrovu. Možno teda predpokladať, že väčšiu časť podkladu vulkanitov Vtáčnika tvorí chočský a krížňanský príkrov. Jedine v severnej časti pohoria zasahuje pod vulkanity cocén z Handlovskej kotliny.


Vtáčnik. Foto:
www.jozoc.szm.sk

Celý Vtáčnik je budovaný v podstate produktmi druhej andezitovej fázy. Sopečné horniny iných fáz sú zastúpené len v malých zvyškoch. Prevládajú pyroklastiká. Na okrajoch pohoria pri prechode z kotlín prevládajú tufity od ílovitého až do hrubozlepencovitého vývoja. V severnej časti, v okolí Cigla, Novej Lehoty a Veľkej Lehôtky, sú dosť zastúpené aj sladkovodné sedimenty, štrky a íly. Vo vyšších polohách sa strieda tufový materiál uložený vo vodnom prostredí s tufmi uloženými na súši. Pribúda tu i počet lávových prúdov.

V hrebeňovej časti pohoria úplne prevládajú suchozemské tufy od popolových až po blokové; aj andezitové prúdy sú tu početne zastúpené. Ryolity sú zastúpené málo. Na východnom svahu Bielej skaly vystupuje malé teleso ryolitu druhej ryolitovej fázy a severne od Grúňa teleso ryolitu tretej ryolitovej fázy. Finálny vulkanizmus predstavujú bazaltoidné andezity v severnej časti Vtáčnika, kde majú tvar kopúl.

Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972