Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Pohronský Inovec
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
22.7.2008

Pohronský Inovec je malé pohorie rozprestierajúce sa medzi severovýchodnou časťou Tríbeča a Štiavnickými vrchmi, s ktorými sa stýka v doline Hrona medzi Žarnovicou a Hronským Beňadikom. Na severovýchode hraničí s Vtáčnikom na čiare Píla - Žarnovica. Na juhozápade je ohraničený zlatomoravským výbežkom Podunajskej nížiny.

Na severozápadnom okraji pohoria sa ponára pod neovulkanity melafýrová séria chočského príkrovu, miestami i krížňanský príkrov. Na úpätí Inovca severne od Čaradíc vystupuje z podložia aj melafýrová séria, ktorú zistili vrtmi severozápadne od Obýc a pri Veľkej Lehote. Je preto pravdepodobné, že v podloží neovulkanitov sa tu vyskytuje najmä chočský príkrov, a to jeho melafýrová séria.


Foto:
www.koncal.blog.sme.sk

Stavba Inovca je podobná Vtáčniku. Aj tu majú prevahu produkty druhej andezitovej fázy. Sú však určité rozdiely v zastúpení jednotlivých typov hornín. V pyroklastikách prevláda miešaný typ, usadený vo vodnom aj v suchozemskom prostredí. Pyroklastiká usadené len na súši sú málo rozšúené a vyskytujú sa len vo vrcholovej časti Veľkého Inovca.

Pyroxenické andezity sú tu väčšmi zastúpené ako vo Vtáčniku. Medzi Novou Baňou a Veľkou Lehotou, ako aj severovýchodne od Obýc, sa vyskytujú amfibolicko-biotitické andezity a ich tufy tretej andezitovej fázy. Pri Novej Bani vystupuje teleso ryolitov tretej ryolitovej fázy.

Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972