Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Javorie
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
28.7.2008

Javorie susedí na východe so Slovenským rudohorím, na severe so Slatinskou kotlinou, na západe v doline potoka Neresnica so Štiavnickými vrchmi a na juhu prechádza do Krupinskej planiny.

Na východnej strane sa pod jeho sopečné masy ponárajú granitoidy kráľovohoľského pásma, ktoré vystupujú v malom ostrove i severne od Ábelovej. Na juhozápadnom úpätí pri Pliešovciach vystupuje podložie, a to svory a metamorfovaný druhohorný obal, kvarcity, dolomity a svetlé kryštalické vápence.


Javorie

Javorie budujú výlučne andezity a ich pyroklastiká. Severne od Zaježovej vystupuje malé teleso pyroxenicko-amfibolického andezitu, ktorý sa zaraďuje do prvej andezitovej fázy. Je to hornina sivej farby, hruboporfyrickej štruktúry, s vývojom porfyrických výrastlíc až 2 cm veľkých, tvorených andezínom-labradorom, amfibolom, biotitom.

Charakteristickým minerálom tejto fázy je granát. Okrem uvedeného výskytu celé pohorie budujú andezity, tufy a tufity druhej andezitovej fázy. Najspodnejšie - tufitové súvrstvie vystupuje na severnom a západnom úpätí pohoria, podobne ako aj pyroklastiká v prechodnom vývine. Pyroklastiká sú značne rozšírené na južnom úpätí. Hlavnú časť pohoria budujú tufy v suchozemskom vývine, v ktorých prevládajú tufy aglomeratické až balvanovité, striedajúce sa s prúdmi pyroxenických andezitov.

Andezity vytvárajú v Javorí tri nápadné zoskupenia. Prvé je v oblasti vrchu Javorie, druhé v obvode Stará Huta-Klokoč a tretie v oblasti vrchu Veľký Korčín. Tieto zoskupenia možno vysvetliť tým, že Javorie predstavuje skupinový vulkán, tvorený aspoň tromi sopečnými kužeľmi, ktoré sa viažu na rozsiahle pole sopečnej činnosti.

Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972