Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Korňa - ropný "prameň"
zdroj: www.korna.sk
pridané:
29.7.2008

Okolie Turzovky prešlo i do histórie hľadania ropy. Nepochybným impulzom boli objavy v polovici 19. storočia v Poľsku. Koncom storočia, zrejme aj s prihliadnutím na existujúce povrchové výrony ropy v Korni, boli vykopané 3 prieskumné šachtice (hlboké 5, 8, 10 metrov). Už v rokoch 1898 - 1902 nastúpili vrtné aktivity firmy L. Holzmann - M. Bondy a spoločnosti „Ungarische Naphtaerzeugung Montangesellschaft". Po roku 1920 to bola opäť firma L. Holzman - M. Bondy, ktorá však po požiari v máji 1921 svoje terény predala štátu. Po roku 1940 tu svoje aktivity uplatňovala nemecká firma DEA.

Podľa publikovaných údajov bolo do roku 1921 vyťažených 70 q ropy (cca 16 vagónov), po roku 1927 160 ton. Nálezy mali charakter ľahkej parafinickej ropy, väčšinou puklinového charakteru. Vo vrtoch bola ropa zastihnutá v hĺbkach 189 - 246 m v belovežských a zlínskych vrstvách račianskej jednotky magurského flyša.

Ak akceptujeme najčastejšie uznávanú teóriu vzniku z organickej hmoty, potom jej pôvod bol v morskom prostredí z dávnejších dôb, než je vek hornín, v ktorých sa dnes nachádza. Do týchto vrstiev sa dostala po zlomoch a puklinách aj v dôsledku procesov alpínskeho vrásnenia. Relatívne malé zistené množstvá boli aj v dôsledku bariérového vplyvu ílovitých hornín. Jej ložiskový význam, najmä v prijateľných hĺbkach, je malý. Vyplýva to aj z okrajového postavenia územia voči karpatskému roponosnému bazénu.

Od obdobia, keď prvé nálezy ropy miestni obyvatelia využívali na mazanie vozov, obuvi, k liečeniu kožných chorôb dobytka a tiež na svietenie, zmenil sa náš pohľad na jej význam. Možno aj preto s nádejou pozerajú na Korňanský ropný prameň. Ropa tu je a skutočne pre flyšové pásmo je charakteristickým javom. Problém je však v prostriedkoch, ktoré na prípadné ťažobné vrty vynaložíme. Od nich bude odvodená cena vyťaženej suroviny a pri tomto postupe hlavne záleží na tom, koľko suroviny vyťažíme... Nemožno však poprieť, že vďaka ropným aktivitám na zlome 19. - 20. storočia sa Turzovka dostala do minimálne stredoeurópskeho povedomia.

Spolu s ropou sa vyskytuje aj zemný plyn. Dominujúcim plynom je metán. Jeho pohyb a tlaky po systéme puklín určite pozitívne ovplyvnili aj prienik ropy. Jeho horľavosť možno potvrdiť horiacou zápalkou, ktorá sa po výrone plynu jasnejšie rozhorí. Zdroj textu: Turzovka 1598/1998 (kniha)

korna.sk