Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Ludrová pri Ružomberku - nerastné suroviny
zdroj: www.ludrova.sk
pridané:
31.7.2008

V katastri sa nachádzajú dva významné zdroje nerastných surovín – dolomitové štrky a travertín. Ďalším prínosom pre obec je minerálny prameň.

Ložisko dolomitických štrkov Ludrová — Biela Púť sa nachádza na severnom úpätí vyvýšeniny s miestnym názvom Strana. Z geologického hľadiska sú významné pevné dolomity, rozpadavé dolomity a dolomitické brekcie. Pre ťažbu je otvorené 9 etážami. Stav zásob sa odhaduje na cca 400 000 m3s tonážou cca 1 000 000 t. Ložisko využíva PD Ludrová. Plánované ukončenie dobývania je v roku 2017.

Výhradné ložisko dekoratívneho kameňa – travertínu Ludrová tvorí travertínová kopa na vrchu Čerená, pretiahnutá v smere S-J. Celková hrúbka travertínovej kopy je max. cca 20 m, avšak je zložená z pomerne tenkých, nepravidelne hrubých lavíc pevných travertínov o hrúbke cca 30-50 cm, ale i nad 100 cm, medzi ktorými sa nachádzajú polohy drobivého travertínu a travertínovej drte, často i viac alebo menej zahlinené. Nadložie ložiska tvoria hliny a hlinitokamenité sute o priemernej hrúbke cca 2,7 m.

Podložie ložiska tvoria zlepence štrkovej terasy potoka Ludrovianka. V podloží terasy sa nachádzajú bridlice a pieskovce flyšoidného charakteru. Napriek nehomogenite horninového prostredia je veľmi dobrou vlastnosťou blokovitosť suroviny, vyžadujúca len menšie úpravy pre spracovanie v kamenárskej dielni. Geologické zásoby sa odhadujú na 229 000 m.

Lom využíva firma Travertín s.r.o. Ludrová.

Minerálny prameň. V miestnej časti Močilá sa nachádza minerálny prameň - Medokýš (kyselka), ktorý je vhodný na konzumáciu a je voľne prístupný občanom obce. V rámci geologického prieskumu Liptova bol v 90-tich rokoch minulého storočia v blízkosti Medokýša realizovaný hĺbkový vrt (150 m), z ktorého voľne vyteká voda. Rozborom bolo zistené, že je vhodná na konzumáciu, ako prírodná mineralizovaná voda. V súčasnosti prebiehajú práce na rekonštrukcii vrtu spoločnosťou Ludrová s.r.o. Bratislava, ktorá má v pláne v katastri obce postaviť plničku.


Pohľad na lom v sedle Biela púť


Vpredu dolomitový lom Biela púť,
v pozadí travertínový lom na vŕšku Čerená


Detail - pohľad do travertínového lomu

ludrova.sk, foto: rs