Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Arborétum Kysihýbel - Červený lom
zdroj: www.sazp.sk
pridané:
9.8.2008

Vnútorné sopečné pásmo Karpát sa začalo vyvíjať na mohutných zlomových líniách, ktoré zasahovali do veľkých hĺbok. Vznik týchto mohutných porúch zemskej kôry súvisí s vyzdvihovaním Centrálnych a Vonkajších Karpát a súčasným poklesom priestorov na juh od nich (dnešné nížiny). Sopečné pásmo vzniká na hranici sústav dvíhajúcich sa a klesajúcich zemských krýh počas celých mladších treťohőr (neogén). Zlomové línie dosiahli až hlboko v zemskej kôre uložené magmatické krby, v dôsledku čoho sa začala mohutná sopečná činnosť.

Na zemský povrch sa sopečnými komínmi dostávali obrovské množstvá magmy, ktorá sa po opustení kráteru nazýva láva. Z nej po stuhnutí vznikali rôzne druhy sopečných výlevných hornín, ktoré v Štiavnických vrchoch, ako i ostatných vulkanických pohoriach Karpát sú zastúpené najmä andezitmi. Väčšie či menšie ostrovy tvoria ryolity, ryodacity, dacíty a bazalty.

Kameńolom, ktorým náučný chodník prechádza, je vzácnou lokalitou červeného ryolítu, použivaného ako stavebný kameň, spĺňajúci aj dekoratívne požiadavky. Kremeň, ako základný minerál, podmieňuje veľkú trvanlivosť ryolitu.

Kameňolom bol otvorený pri stavbe Trate mládeže v rokoch 1947 - 1949. Dnes sa už v ňom neťaží a jeho plocha sa postupne rekultivuje. V poraste pokrývajúcom dno a čiastočne aj svahy lomu, môžeme pozorovať posun zloženia od ruderálnych a čiastočne ruderálnych druhov, ako je komonica lekárska (Melilotus officinalis), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), komonica biela (Melilotus alba), nevädza porýnska (Acosta rhenena). K typickým, prírodným druhom tohto typu stanovišťa patrí baza čierna (Sambucus nigra), pakost smradľavý (Geranium robertia- num), nezábudka drobnokvetá (Myosotis micrantha), veronika jarná (Veronica verna).

Chránené územie: CHKO Štiavnické vrchy, CHA Arborétum Kysihýbel
Geomorfologický celok: Štiavnické vrchy
Okres: Banská Štiavnica
Východisko - prístup: Banská Štiavnica - asi 1 km od sídliska Drieňová, smerom na Banský Studenec

Zaujímavosti NL: zbierka cudzokrajných drevín z rozličných oblastí severnej pologule (viac ako 260 taxonomických jednotiek), slúži ako lesnícke arborétum na štúdium aklimatizácie introdukovaných cudzokrajných drevín (korkovník amazónsky, breza papierovitá, cyprušteky, duglaska, sekvojovce).

www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkosv5/page7.html