Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Riečka - Tajovská kopa
zdroj: www.riecka.sk
pridané:
20.10.2008

Príroda

Vnímať krásu kvetov rastúcich vôkol nás možno od začiatku roka až do jeho konca. Od včasnej sviežej jari až po zádumčivú hmlistú jeseň môžeme sledovať zdanlivo nekonečnú rozmanitosť rastlinnej palety, kombinácie rôzny nielen obohacuje o nové poznatky, ale zároveň aj zaväzuje, aby sme svojou neuváženou činnosťou neprispeli k ich zániku. Kvetena katastrálneho územia Riečky patrí z fytogeografického hľadiska do oblasti západokarpatskej flóry (Carpacicum occidentale), obvodu flóry vysokých Karpát (Eucarpaticum), kde je súčasťou podokresu Veľká Fatra.

V okolí obce Riečka sa ako pôvodná vegetácia nachádzali kvetnaté bukové a jedľové lesy. Súčasné lesné porasty zhruba zodpovedajú pôvodnej vegetácii. Na územiach s miernejším sklonom sa dnes nachádzajú lúky a pasienky. Výskyt živočíchov je viazaný na jednotlivé rastlinné spoločenstvá a na väčšine územia je zastúpené živočíšstvo listnatých lesov. Smerom na juhozápad od obce sa v rámci mikroregiónu Kremnické vrchy-východ nachádzajú 2 prírodné pamiatky: Králická tiesňava a Tajovská kopa. Podľa Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí na území prírodných pamiatok najvyšší, 5. stupeň ochrany prírody, kedy dochádza k zákazu určitých druhov činností.

Tajovská kopa

Juhozápadne od obce Riečka, v katastri obce Tajov sa nachádza prírodná pamiatka Tajovská kopa. Leží na pravom svahu údolia Jabríkovského potoka. Tento prírodný útvar predstavuje zaujímavý výskyt pramenného vápenca. Je to v podstate extrémne vyvinutá svahová kopa. Kopy vznikajú pri výnimočne rýchlom a intenzívnom zrazení penovcov na strmých svahoch. Je situovaný vo svahu a úpätie jeho čela je len niekoľko metrov nad úrovňou údolnej nivy. Výška kopy je 18 metrov, dĺžka 24m, šírka 30 m s priľahlými partiami svahových jazykov až 46 metrov.


Tajovská kopa

Z kvapkajúcej vody sa v ústí previsu tvoria tri stalagnátové stĺpy - najväčší o priemere 40 cm. Všetky útvary sú husto porastené najvýznamnejším penovcovým machom Cratoneuron commutatum. Menšie rozmery kopy sú dané malou výdatnosťou pôvodného prameňa. Prameň bol roku 1928 zachytený pre vodovod, v dôsledku čoho bolo ložisko často považované za odumreté, čo nezodpovedá skutočnosti. Zachytením prameňa bola síce spomalená sedimentácia, nedošlo však k jej ukončeniu. Kopu možno preto zaraďovať k recentným penovcovým útvarom.

V tesnej blízkosti sa nachádza aj informačná tabuľa, ktorá informuje o danej lokalite. Vylúčená činnosť: ťažba nerastných surovín, zásahy do konfigurácie terénu, poškodzovanie skalných útvarov, narúšanie pôdneho krytu, poškodzovanie vegetačného krytu, nekoordinovaný výrub stromov, zber rastlín, táborenie a zakladanie ohňa, znečisťovanie územia odpadmi a odpadkami, používanie chemických prostriedkov a znečisťovanie vôd, skalolezectvo, činnosť spôsobujúca zmenu vodného režimu a iná činnosť, ktorou by sa mohli poškodiť alebo zničiť hodnoty tohto prírodného útvaru.

riecka.sk