Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Riečka - Králická tiesňava
zdroj: www.riecka.sk
pridané:
24.10.2008

Na východ až juhovýchod od obce Králiky sa nachádza ďalšia prírodná pamiatka Králická tiesňava. Chránené územie je tvorené pomerne zachovalými lesnými porastami, rastúcimi na svahoch prevažne S až SZ expozície, rozkladajúcich sa v rozpätí nadmorských výšok 570 až 715 m. Eróziou Farebného potoka vznikol tiesňavový úsek obojstranne lemovaný kolmými stenami, miestami až 20 metrov vysokými.

Farebný potok pramení v nadmorskej výške 1 150 metrov pod kótou Zlatá studňa v Kremnických vrchoch. Tiesňava sa nachádza približne 3500 metrov od prameňa. Začína 7 metrov vysokým vodopádom, ktorého vrchol je v nadmorskej výške 640 metrov. V tiesňave je aj niekoľko kaskádových stupňov. Územie môžeme hodnotiť vcelku ako zachovalé. Tiesňava sa nachádza v prirodzenom stave so stálym režimom vodného toku.


Králická tiesňava

Antropogénne vplyvy sa prejavujú mechanickým znečistením tiesňavy a koryta vodného toku. Podmieňuje to poloha územia v bezprostrednej blízkosti od obce a chatovej zástavby.

Vylúčená činnosť: narúšať tvary reliéfu a pôdny kryt, poškodzovať vegetáciu a meniť prirodzenú skladbu porastov, meniť vodný a hydrologický režim, zbierať rastliny, živočíchy a iné prírodniny, usmrcovať živočíchy a rušiť ich prirodzený vývoj alebo životné prostredie, vysádzať nepôvodnú vegetáciu, introdukovať nepôvodné druhy živočíchov, zriaďovať kŕmidlá a soľníky pre polovnú zver, vykonávať stavebnú činnosť a trhacie práce, geologický prieskum a ťažba nerastných surovín, znečisťovať územie odpadmi, odpadkami a inými látkami, používať chemické prostriedky, táboriť, zakladať oheň, športovať, používať dopravné prostriedky a vykonávať inú činnosť, ktorou by sa mohli poškodiť alebo zničiť hodnoty tohto chráneného územia.

riecka.sk