Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Brekov - jaskyne
zdroj: www.brekov.sk
pridané:
7.11.2008

Ako sa k jaskyniam v Brekove dostať? Prístup je dnes najjednoduchší z Brekovského hradu. Brekovská jaskyňa je na najvrchnejšom poschodí kameňolomu. Tam kôli nálezu vchodu do jaskyne ukončili ťažbu. (povinne) Neďaleko je i Veľká Artajama. K jaskyni je možné prísť aj smerom od Brekovského hradu, potom po čiastočne udržiavanom chodníku, lesom po červenej značke až k diere-artajame. Jaskyňa nie je v súčasnosti prítupná pre verejnosť, no je možné prísť až k veľmi hlbokej jame (jaskyni).

Prehľad chronológie speleologického prieskumu Humenských vrchov:

- Speleologický výskum do roku 1918. Už v roku 1910 na základe informácií obyvateľov z obce Brekov prvýkrát opísal jaskyne Strömpl Gábor.

(Nagymihály, 1885 - Focşani, Románia, 1945)

- Záujem o jaskyne Vihorlatských vrchov bol aj počas 2. svetovej vojny

- Ján Majko (v strede) v ústí Veľkej Artajamy pravdepodobne v roku 1947

- Dobrovoľný speleologický prieskum Veľkej Artajamy bol vykonaný v povojnových rokoch

- Speleologický a speleoarcheologický prieskum Veľkej Artajamy v období po vzniku Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 1949 do roku 1968

- Peter Tomčík (vľavo) - významný predstaviteľ jaskyniarskeho prieskumu vo Veľkej Artajame v 50-tych rokoch (Archív SMOPaJ)

- Speleologický prieskum v období po znovuobnovení SSS od roku 1969 do roku 1978 a účasť múzea na prieskumných prácach

- V rokoch 2000-2001 bol uskutočnený G.Lešinským inventarizačný výskum speleologických objektov. (literatúra)

Veľká Artajama - prírodná pamiatka, predstavuje ojedinelý priepasťový jaskynný útvar vo vápencoch Humenských vrchov mimo typických krasových oblastí Slovenska, s charakteristickými znakmi krasových jaskýň. Svojou polohou, charakterom priestorov a zaujímavosťou pre ďalší výskum, predstavuje v tomto území jedinečnú prírodnú pamiatku s výskumným, historickým a náučným významom. Ide o erózno-rútivú morfologicky komplikovanú vertikálnu jaskyňu.

Popis Veľkej Artajamy: Predstavuje jaskyňu známu od nepamäti. Jaskyňa predstavuje priepasťový jaskynný krasový útvar s hĺbkou v najnižšom mieste až 48m. Tam sa nachádza jazierko.

Ochrana jaskyne: Veľká Artajama je zaradená medzi prírodné pamiatky. Značné znečistenie podľa článku speleológov z roku 2005.

Fotogaléria: V historických záznamoch sa hovorí, že ide o veľký jaskynný komplex, ktorý sa tiahne pravdepodobne aj pod korytom rieky Laborec na Jasenovský hrad. Nie je dokázaná ani vyvrátená pravdivosť tohoto tvrdenia.  Asi 50m smerom, ktorým pokračuje jaskyňa sa nachádza i Artajama.  Pohľad do diery-artajamy, ktorá je hlboká vertikálne cca 15 metrov. Je to i vchod, ktorý je známy už stáročia. Pokračuje po malej plošinke hlbšie, kde sa rozvetvuje cez malé priechody. Jaskynná výzdoba je na všetkých dostupných miestach poškodená vandalmi. Vchod do vnútra je nebezbečný. V roku 2005 ju navštívila poľská speleologická skupina.

Jaskyne v katastri obce Brekov: Okrem spomínanej Veľkej Artajamy, Malej Artajamy a Brekovskej jaskyne sa v katastrálnom území obce Brekov nachádza hneď niekoľko speleologických objektov.

- Okno - ide o vertikálnu jaskyňu. Jej dĺžka je 60 m, hĺbka 20m.

- Jaskyňa ílov - ide o cca 1,5m vysokú plochú jaskynnú chodbu vyplnenú ílovitými sedimentami.

- Jaskyňa pod Čubkom - v masíve kóty Čubok sa nachádza jaskyňa.

- Jaskyňa v Brekovskom kameňolome - v súčasnosti už zničená

Geológia: Takmer všetky osobnosti, ktoré tvorili a tvoria históriu jaskyniarstva v tejto časti východného Slovenska, sústredili svoj záujem práve do Humenských vrchov. Vyplývalo to jednoznačne z ich geologickej stavby. Najviac iste zavážil ten fakt, že na tomto území sa nachádzali oddávna známe jaskyne. To vzbudzovalo záujem geológov o Humenské vrchy. Brekov sa nachádza v oblasti krasu Humenských vrchov. Oblasť Humenských vrchov prekonala polyfázový, pomerne komplikovaný vývoj, ktorý sa odrazil v geologickej stavbe , stupni tektonickej porušenosti a celkovom geomorfologickom obraze. Z geologického hľadiska Brekov má pozoruhodné úkazy. Povrch tvoria štvrtohorné náplavy so sprašovými a svahovými hlinami, vápence, dolomity a bridlice s jaskyňami. Je to najvýchodnejšie väčšie krasové územie na Slovensku. Rozkladá sa po obidvoch stranách " Brekovskej brány" medzi mestami Humenné a Strážske. V oblasti Rekovo, Viničná skala a Klokočiny sa nachádza chránená jaskynná oblasť s Veľkou Artajamou a novoobjavená Brekovská jaskyňa

Masív Krivoštianky: Kopec zo strany Brekova je od pradávna volaný priliehajúcim názvom Okúr. Celý masív sa rozprestiera medzi obcami Brekov a Porúbka.

brekov.sk