Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Fotografovanie a filmovanie v sprístupnených jaskyniach
zdroj: www.ssj.sk
pridané:
21.11.2008

Na nakrúcanie filmu v jaskyni sa podľa § 24 ods. 5 písm. e) zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane  prírody  a krajiny  (ďalej  len  „zákon“)  vyžaduje  súhlas  orgánu  ochrany  prírody.

Podľa § 24 ods. 17 zákona sa v sprístupnenej jaskyni alebo jej časti možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách.  

Filmovanie  komerčného charakteru v nesprístupnených  častiach  sprístupnených jaskýň (mimo  prehliadkovej  trasy  a chodníka)  sa  uskutoční len po vydaní výnimky zo zákazu v zmysle § 24 bod 4 písm. a) zákona.

Fotografovanie a filmovanie komerčného charakteru v sprístupnených častiach jaskýň je povolené na základe  hospodárskych zmlúv uzavretých najneskôr 5 dní pred fotografovaním a filmovaním a je podmienené podaním žiadosti, v ktorej je uvedený účel a obsahové zameranie projektu, termín,  predpokladaná doba a spôsob použitia elektrického zariadenia (prenosné elektrické zariadenie s napojením na elektroinštaláciu jaskyne, prípadne bez použitia vlastných elektrických zdrojov).

Na vstup do nesprístupnenej jaskyne treba výnimku zo zákazu podľa § 24 bod 4 písm. a) zákona.

Fotografovanie a filmovanie je spoplatnené v zmysle vnútornej smernice organizácie. Poplatky za fotografovanie a filmovanie  v rámci prehliadok jaskýň za účelom zhotovenia pamiatkových  fotografií a videozáznamov sú stanovené v aktuálnych cenníkoch.

ssj.sk