Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Petrologie...
zdroj: www.gweb.cz
pridané:
26.12.2008

Petrologie

Co se týče vědy zkoumající horniny jsou často slyšet dva vědní obory a to petrologie a petrografie. Nejdříve si vysvětleme jejich rozdíl: petrologie zkoumá horniny ze všech možných hledisek, kdežto petrografie se zabývá čistě poisem hornin. Někteří autoři však považují tyto vědní obory za totožné. Petrologie má velmi úzký vztah k mineralogii, protože horniny se ve většině případů sestávájí z minerálů - tzv. horninotvorné minerály, které můžeme rozdělit na hlavní, vedlejší a akcesorické (pod 1% obsahu v hornině). Rozdělení petrologie může být následující:

Petrografie

zabývá se popisem hornin

Systematická petrologie

zařazuje horniny je do petrologického systému na základě chemického složení a geneze (vzniku)

Petrogeneze

studuje genezi (vznik) hornin

Petrochemie

studuje chemické složení hornin

Strukturní petrologie

studuje různé strukturní prvky hornin (tvar zrn a jejich vzájemné vztahy, prvky přednostní orientace atd.)

Experimentální petrologie

studuje krystalizaci tavenin v laboratorních podmínkách

Mechanika hornin

zabývá se mechanickými vlastnostmi hornin (např. pevnost)

gweb.cz