Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Stratigrafie
zdroj: www.gweb.cz
pridané:
15.2.2009

Stratigrafická geologie (stratigrafie) je geologická vědní disciplína, která studuje zejména sledy sedimentárních vrstev jejich vztahy a stáří - zajišťuje časoprostorové zhodnocení geologických objektů. Stáří určité jednotky se dá vyjádřit absolutně tzn. číselným údajem v milionech let (stanovuje se radiometrickými metodami) a nebo relativně - podle pravidla že starší vrstvy jsou překryty mladšími (zákon superpozice) a že stejně staré vrstvy obsahují stejné společenstvo fosilií (zákon stejných zkamenělin).


Sedimenty

Úkolem stratigrafie je také stanovovat stratigrafické jednotky pro určitá území, do kterých se jednotlivé vrstevní sledy zařazují - tím je mezi ně vnášen časový řád. Tyto jednotky jsou vymezeny prostrem, na který jsou omezeny a jejich časovým rozsahem - stratigrafická jednotka je tedy časoprostorová. Každá jednotka by měla mít svůj typový (standardní) profil - stratotyp. Stratigrafické jednotky mohou být povrchové (jsou místa kde vystupují na povrch) nebo podpovrchové (tyto jednotky na povrch nikde nevystupují a známy jsou např. z vrtů a jako jejich standard se bere vrt). Stratigrafická geologie se dělí na dílčí podobory (každý z nich si pak stanovuje vlastní jednotky):

Litostratigrafie

zkoumá litologické znaky a na jejich základě stanovuje litostratigrafické jednotky. (Litologie popisuje makroskopicky pozorovatelné znaky hornin)

Biostratigrafie

řadí vrstevní sledy do jednotek na základě výskytu tzv. vůdčích zkamenělin - ty musí být kosmopolitní (rozšířené po celém světě), snadno určitélné, hojné, musí mít krátký časový rozsah a musí být nezávislé na prostředí, aby se dali najít ve většině hornin).

Chronostratigrafie

zkoumá a řadí horninové jednotky na základě jejich relativního stáří. Je tedy také vztažena k horninovým jednotkám narozdíl od geochronologie, která vymezuje etapy ve vývoji Země v "absolutním" čase.

Magnetostratigrafie

měří polaritu magnetického pole Zeamě uchovanou v horninách (polarita magnetického pole se v určitých časových úsecích měnila).

Sekvenční stratigrafie

stanovuje jednotky pro celé sedimentární sekvence omezené diskrodancemi (nesouhlasné uložení vrstev).

gweb.cz