Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Fiľakovo
zdroj: www.filakovo.sk
pridané:
21.3.2009

Z geomorfologického členenia leží Fiľakovo v Matransko-slanskej oblasti v celku Cerová vrchovina v krajnom podcelku - Fiľakovská brázda. Brázdu tvorí niva riečky Beliny a priľahlá sprašová pahorkatina a má ráz kotlinovej malolesnej krajiny.

Zemepisná poloha: 48st 16min sev. zemepisnej šírky a 19st 50min vých. zemepisnej dĺžky. Stred mesta má nadmorskú výšku 193m, výškové rozpätie v chotári je 185 - 350 metrov.


Fiľakovský hrad

Rovinatý až vrchovitý povrch tvoria prevažne stredotreťohorné pieskovce a ílovce, z ktorých vystupujú na juhovýchode mladotreťohorné bazalty. Územie mesta budujú spodnomiocénne sedimenty dosahujúce mocnosť až 80 - 130 metrov. Západne od mesta sa v smere SZ - JV tiahne súvislý hrebeň tvorený produktami finálneho vulkanizmu (čadiče a bazanity).

Z nerastných surovín sa pri Fiľakove vyskytujú: lejárske piesky, troskové lávy, andezit, čadič, tehliarska hlina a hnedé uhlie.

Geologický vývoj Fiľakova a okolia bol veľmi zložitý, prebiehal vo viacerých etapách a niekoľkokrát sa na našom území vystriedali obdobia morskej i sladkovodnej sedimentácie s obdobiami horotvornými, sopečnými a obdobiami suchej zeme.

filakovo.sk