Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Kľúčovské a Čičovské rameno
zdroj: www.klucovec.com
pridané:
6.12.2009

Na Podunajskej nížine sa treťohorné centrum tektonických poklesov premiestnilo do oblasti Žitného ostrova, ktorý sa v štvrtohorách stal jadrom Podunajskej roviny. Tvorcom šírej rovinatej krajiny je druhá najväčšia európska rieka Dunaj. Jedinečné prírodné hodnoty Podunajska boli dôvodom vyhlásenia viacerých maloplošných chránených území rôznych kategórií a v roku 1998 aj chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Chránené územie má 5 samostatných častí. Štvrtou lesnatou časťou je sústava ľavostranných ramien Dunaja medzi obcami Sap a Číčov. Jeho osobitosťou sú hlboké neprietokové slepé ramená Dunaja pri Číčove a Kľúčovci.

Kľúčovské rameno

Súčasťou chráneného krajinného územia Dunajské luhy je lokalita Kľúčovské rameno. Rozprestiera sa v katastrálnych územiach obcí Kľúčovec, Medveďov a Sap. Rozloha lokality je 539,82 ha. Na území Kľúčovského ramena sa nachádzajú chránené biotopy európskeho významu: lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár, prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p., vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek.

V lokalite žijú nasledovné chránené druhy živočíchov: hlaváč bieloplutvý, kunka červenobruchá, vydra riečna, lopatka dúhová, kolok vretenovitý, hrúz Kesslerov, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz bieloplutvý, pĺž zlatistý, bobor vodný, plotica lesklá, hrebenačka pásavá, šabľa krivočiara, kolok veľký.

Číčovské mŕtve rameno - Lion

Číčovské rameno je jedným z najzachovalejších a z prírodovedného hľadiska najcennejších miest na Žitnom ostrove. Táto národná prírodná rezervácia sa nachádza 2 km západne od obce Číčov a tiahne sa od brehu Dunaja k obci Kľúčovec. Mŕtve rameno bolo kedysi bočným ramenom Dunaja. Časť vodného komplexu jazera Lion vznikla v roku 1899 pri povodni, počas ktorej sa pretrhla Dunajská protipovodňová hrádza. Jazero je hlboké 3 až 7,5 m, jeho brehy sú členité, s mnohými malebnými polostrovmi a zátokami. Typické vŕbovo-topoľové lužné lesy a brehové porasty tŕstia, pálky a ostrice pozdĺž ramena vytvárajú ideálne prostredie pre viac ako 100 druhov vtákov. Žije tu 24 druhov rýb s pôvodnou formou divého dunajského kapra. Turisti môžu využiť náučný chodník Číčovské mŕtve rameno. Otvorili ho v roku 1989 a jeho trasa s dĺžkou 6 km a 12 zastávkami vedie okolo jazera Lion.

Cyklistické cesty v okolí Kľúčovca sú veľmi kvalitné, preto sa tu dajú zorganizovať príjemné cyklistické túry aj pri Dunaji, aj v okolí dediny. Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja sa ťahá od Bratislavy po Číčov. Túrou po tejto ceste je možné obzrieť si vodné dielo v Gabčíkove. Nemenej zaujímavou turistickou atrakciou je termálne kúpalisko 8 km od dediny vo Veľkom Mederi. Kúpalisko je známe a obľúbené aj medzi zahraničnými turistami. Funguje od roku 1973. Jeho prameň má teplotu 54°C, nachádza sa v hĺbke 1500 m. Liečivá voda zabezpečuje regeneráciu celého ľudského organizmu.

501 (26K)
Kľúčovské rameno

klucovec.com