Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Ostrá skala a Tupá skala
zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk
pridané:
10.3.2010

Evidenčné číslo: 370

Výmera chráneného územia: 223 000 m2

Výmera ochranného pásma: 129 800 m2

Rok vyhlásenia: 1972

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Dolný Kubín

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Dolnom Kubíne č. 195/72 z 27.12.1972

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-TANAP

Predmet ochrany: CHÚ má význačnú geomorfol., estet., krajinársku, prírodovednú i kultúrnu a archeol. hodnotu. Ochrana skalných útvarov v oblasti flyšového pásma Západných Karpát s pestrou vápnomilnou flórou. Archeologická lokalita - praveké opevnené sídlisko púchovskej kultúry.

520 (19K)
Ostrá a Tupá skala od Vyšného Kubína. Foto: rs

uzemia.enviroportal.sk