Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Morské oko a Malé morské oko
zdroj: www.zemplinskehamre.sk
pridané:
8.7.2010

Morské oko

Je národná prírodná rezervácia. Chránené územie zahŕňa jazero Morské oko a okolité bukové lesy, ktoré tvoria jeho ochrannú zónu. Jazero sa nachádza vo výške 618 m n. m. Jeho vznik pol podmienený mohutným zosuvom horniny v mladšom holocéne. Spôsobil prehradenie údolia potoka Okna a vytvoril jazero Morské oko. Národná prírodná rezervácia má výmeru 108,48 ha, z toho vodná plocha zaberá 13,8 ha. Jazero Morské oko predstavuje európsky unikát aj z hľadiska bohatého zastúpenia vzácnych druhov flóry a fauny.

Malé morské oko

Je druhým najzachovanejším jazerom vo Vihorlatských vrchoch. Rozprestiera sa na výmere 2,07 ha, z toho vodná hladina je 0,33 ha. Táto prírodná pamiatka poskytuje názorný príklad procesu prirodzeného starnutia jazier. Je vhodným biotopom pre raka riečneho, ktorý tam aj skutočne žije. Motrogoň

Na ploche 60,63 ha od kóty Sninský kameň vystupuje národná prírodná rezervácia Motrogoň. Bola vyhlásená na ochranu prirodzených porastov bukovej javoriny a rašelinísk. Jej súčasťou je rašelinisko Hybkania s výmerou 2,09 ha a jazierko Kotlík s rozlohou 1,03 ha. Pôvodné jazero Hybkania zarastalo vodným rastlinstvom, ktoré po odumretí podmienilo vznik slatinovej rašeliny. Priemerná hrúbka rašeliny je 5,3 m, maximálne 10,8 m. Východné Karpaty

Zachovalá horská krajina s množstvom turistických chodníkov. V existujúcich sídlach sa zachováva tradičná kultúra. Známe sú drevené kostolíky v obciach Hrabová Roztoka, Ruský Potok, Topoľa a Uličské Krivé. V obci Klokočov sa nachádza kostol z roku 1835, ktorý je pútnickým chrámom greckokatolických veriacich s významnou ikonou Panny Márie.

556
Morské oko

zemplinskehamre.sk