Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Pucovské zlepence
zdroj: www.pucov.sk
pridané:
12.7.2010

Unikátom katastrálneho územia obce Pucov je chránený prírodný výtvor Pucovské zlepence v nadmorskej výške 610 - 700 m. Jedná sa o nápadné skalné útvary na pravej strane hlbokej doliny, tvorené hrubozrnnými zlepencarni paleogénneho veku v celkovej výmere 4,8485 ha. Skalné steny dosahujú výšku až 100 m. Valúny dosahujú veľkosť až 50 cm a sú dobre opracované.

Zlepence, ktorých pôvod nie je doteraz spoľahlivo vyriešený pozostávajú z rôznych typov mezozoických vápencov, pieskovcov, rohovcov a z valúnov exotického pôvodu. Základnú hmotu tvorí červený, resp. sivý íl. Podložie zlepencov nie je známe, v ich nadloží je flyšové súvrstvie centrálneho karpatského paleogénu, ktorého sú súčasťou.

Viac: http://www.pucov.sk/sucasnost.php


Pucovské zlepence

pucov.sk