Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Zlato - hlavné ložiskové typy
zdroj: www.zlatokopi.host.sk
pridané:
11.10.2010

Vzácne sa zlato vyskytuje v pegmatitoch s wolframitom a v Au-pegmatitoch, kde zrastá s krystalmi scheelitu. V menšej miere sa spolu so scheelitom a teluridmi Bi vyskytuje v kontaktných skarnoch.

Vo velmi širokej skupine hydrotermálnych ložiskových typov zlata, vrátane metamorfovaných, je možné vyčleniť niekolko veľkých skupín. Veľké ložiská zlata sú vo vulkanicko-plutonickej formácii typov „greenstone belt". Významný typ reprezentujú metamorfogénne ložiská, kde Au bolo regenerované z hornín alebo pôvodných ložísk a migrovalo vo forme hydrotermálnych a metamorfných roztokov. Dôsledkom toho môže byť rozptýlenie, alebo naopak nahromadenie zlata vo vhodných podmienkach (Kašperské Hory, CZ).

Vo svete je veľmi rozšírený typ zlatonosných kremenných žíl a žilníkov, v oblastiach intermediárnych až bázických intruzív (Jílové, CZ). Častý je tiež typ kremenných zlatonosných žíl v kombinácii s Sb zrudnením, ale spravidla bez minerálov Te, Bi, W a Mo (Magurka, N. Tatry). Veľká skupina hypoabysálnych ložísk Au neobsahuje ani paragenézu minerálov Te, Bi, W a Mo ani antimonit, ale prevažuje prítomnosť sulfidov (Roudný, Křepice, CZ).

Ojedinele sa zlato vyskytuje vo väzbe na magmatizmus kyslých granitov, kde sprevádza minerály Sn-W (± Mo, Bi).

Mnohé zrudnenia sú viazané na vulkanicko-plutonické komplexy kyslého až intermediárneho magmatizmu mladých pásmových pohorí (andezity, dacity, ryolity, bazalty). Zlato vystupuje prevažne ako elektrum, pričom rýdze zlato je sekundárnym produktom. Mineralizácia Au - Ag na ložiskách Cu - Pb - Zn (bez teluridov) je zastúpená v stredoslovenských neovulkanitoch (v štiavnicko-hodrušskom rudnom obvode a v Kremnici). Prítomné elektrum je submikroskopické v sulfidoch (pyrit) alebo viditeľné vo forme plieškov a šupiniek v kremeni. Mineralizácia Au - Ag s teluridmi Au, Ag a Bi je najvýznamnejšia na ložisku Cripple Creek v Skalistých horách.

Najvýznamnejšie detritické loziská sú v zlatonosných metakonglomerátoch v oblasti Witwatersrand (Južná Afrika). Primárne ložiská sú takmer vždy sprevádzané aluviálnymi akumuláciami. Ložísk tohto typu je nespočetné množstvo. Na Slovensku sa zlato ryžovalo napr. na Dunaji, v Zlatníkoch, Chvojnici, atď.

Literatúra

Bernard a kol., 1992: Encyklopedický přehled minerálu. Academie, Praha
Háber, Jeleň a Kašpar, 1995: Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag. Mineralia Slovaca 27.

Viac: http://www.zlatokopi.host.sk/zlato.htm

567
Foto: Wikipédia

zlatokopi.host.sk