Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Rojkovské rašelinisko
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.4.2012

Dedinka Rojkov leží pri vstupe do Liptova od západu. Rieka Váh sa tu prediera pomedzi strmé svahy Veľkej a Malej Fatry. Udolná niva rieky je široká len niekoľko sto metrov. Rašelinisko sa nachádza západne od obce a je dobre viditeľné z hlavnej cesty. Rašelinisko vzniklo na bezodtokovej zníženine. Dochádza tu k permanentnému zamokreniu lokality.

Organické zvyšky rašelinníka aj ostatných rastlín sa po uhynutí len ťažko rozkladajú. Dochádza k procesu veľmi podobnému tomu, pri ktorom vzniká uhlie. Suchá rašelina sa dokonca zvykla využívať aj ako palivo. Malé rašelinisko na úpätí Fatry je našťastie takmer nedotknuté. V súčasnosti sú už stopy po občasnej ťažbe viacmenej zahladené.

Zaujímavý je rastlinný kryt. Prevažujú tu rašelinníky Sphagnum. Z trávovitých rastliniek sú nápadné šuchy - Juncus. Z drevín prevažuje breza, nájdu sa aj vŕby a jelše. Vďaka typickému rašelinnému spoločenstvu sú rašeliniská dobre identifikovateľné v teréne.

Rašelina

Je to organogénna nespevnená hornina, ktorá sa takmer výlučne skladá z odumretých rastlín. Preto v nej nachádzame veľa konárikov, korienkov atď. V prirodzenom stave obsahuje rašelina veľa vody, je mokrá a ťažká. Keď vyschne, stratí veľa zo svojej hmotnosti. Je však dobrým palivom, dá sa použiť aj ako substrát na pestovanie kvetín.

Predpokladá sa, že rašelina je akýmsi predstupňom ku vzniku uhlia, podobné procesy viedli v minulosti ku vzniku ložísk hnedého aj staršieho čierneho uhlia. Kmene karbónskych prasličiek padali do močiarov a miesto toho, aby zhnili, postupne zuhoľnateli a zmenili sa na sloje čierneho uhlia.

Naše hnedouhoľné ložiská sú oveľa mladšie, majú treťohorný pôvod. Vznikli predovšetkým na dne kotlín, ktoré sa sformovali pri alpínskom vrásnení. Súčasné rašeliniská sú u nás viac-menej vzácnosťou. Okrem spomínaného väčšieho výskytu na Hornej Orave sa nachádzajú len pomiestne.


Mapa

http://www.radosina.sk