Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Aktuálne znenia zákonov a vyhlášok z oblasti baníctva, geológie...
zdroj: http://www.zbsc.eu/zakony.php
pridané:
1.1.2013

Aktuálne znenia zákonov a vyhlášok z oblasti baníctva, geológie...

č. 44/1988 Zb. ZÁKON z 19. apríla 1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
č. 51/1988 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady z 20. apríla 1988 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
č. 9/1989 Zb. VYHLÁŠKA Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. z 15.decembra 1988 o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístuňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
č. 5/1992 Zb. VYHLÁŠKA Slovenského geologického úradu č. 5/1992 Zb. z 13.decembra 1991, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb, o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístuňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
TP 09/2011 Technické podmienky 09/2011: Označovanie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách. Účinnosť od 15.9.2011
č. 181/2011 Z.z. ZÁKON z 1. júna 2011 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Účinnosť od 1.7.2011
č. 524/2011 Z.z. VYHLÁŠKA MH SR z 13. decembra 2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave. Účinnosť od 1.1.2012

Viac: http://www.zbsc.eu/zakony.php

http://www.zbsc.eu/zakony.php