Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Sihla
zdroj: http://www.obecsihla.sk
pridané:
30.3.2013

Katastrálne územie obce Sihla a samotná obec Sihla leží prevažne v oblasti Slovenské Rudohorie v orografickom celku Veporské vrchy a časti Sihlianska planina. Len menšia západná časť patrí do oblasti poľana a jej časti Vysoká Poľana. Územie nemá výrazné reliéfne tvary. Prevládajú mierne svahy, prechádzajúce do náhorných plošín. Najnižším bodom katastra je koryto Kamenistého potoka pri sútoku s potokom Čierny potok 710 m. Najvyšší bod je kóta 1029 m v JV časti katastrálneho územia.

Po geologickej stránke spadá kataster Sihly do pásma Kráľovej hole a do neovulkanitu Poľana. Z hornín prevláda granidný kryštálnik reprezentovaný biotickým granodioritom až kremitým dioritom sihlianskeho typu. Priemerné ročné množstvo zrážok je až 900 mm. Sihla leží v tzv. "mrazovej kotline", kde mrazy v zime dosahujú nezriedka až -30 °Ca časté sú prízemné mrazy vletných mesiacoch júl a august.

Celým chotárom preteká Kamenistý potok prameniaci v tejto oblasti vo výške 927 m.n.m., ktorý sa vlieva do Čierneho Hrona. Na ploche potoka v dĺžke 2,5 km bol roku 1991 vyhlásený Chránený areál Meandre Kamenistého potoka, ktorý predstavuje prirodzene meandrujúci tok. Pod obcou Kamenistý potok priberá pritekajúci Slatinský jarok, pozdĺž ktorého leží prírodná rezervácia Vrchslatina. Predstavuje zamokrené stanovište, na ktoré sa viaže na zvláštny zvláštny ekotyp smreka, ktorý je napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam v mrazovej polohe schopný reprodukie. Dôsledkom kombinácie genetických vlastností a podmienok prostredia tu rastú smreky s hustými letokruhmi ako dôkaz pomalého rastu, ktoré majú vzácne rezonačné drevo. Lokalita je zároveň vzácnym biotopom rastlín a živočíchov viazaných na podmáčané stanovištia na výmere 18,05 ha.Obec má pomerne veľké katastrálne územie 2692 ha, pričom les zaberá až 85%. Prevládajú ihličnaté dreviny - 75% smrek, menej jedľa, z listnatých je najviac zastúpený buk. 85%. územia sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

636
Kamenistý potok

http://www.obecsihla.sk