Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Biely vrch - geologická stavba širšieho územia
zdroj: http://www.emed-slovakia.com
pridané:
8.5.2013

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú rozhodujúcou mierou treťohorné (neogénne) vulkanické horniny stratovulkánov Javorie a Poľana. V ich podloží vystupujú vysoko metamorfované súbory a granitoidné horniny geologickej jednotky veporika. Horniny veporika vychádzajú na povrch východne od obce Kriváň inak v sledovanej oblasti už len v podobe malých ostrovčekov v oblasti Pliešoviec a Lieskovca.

V horninovom prostredí veporika sa v mladších treťohorách (miocén) sformovali andezitové sopečné kužele Javoria, Poľany a ďalších vulkánov oblasti stredného Slovenska. Označujeme ich ako stratovulkány (stratos=vrstva) podľa vrstevnatej stavby ich plášť

Viac: http://www.emed-slovakia.com/biely-vrch/geologia.html

http://www.emed-slovakia.com