Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Čierna hora
zdroj: http://www.velkalodina.atknet.sk
pridané:
31.5.2013

Pohorie Čierna hora sa delí na 4 podcelky a to Hornádske predhorie, Bujanovské vrchy, Sopotnické vrchy a Pokryvy. Medzi najdôležitejšie chránené oblasti Čiernej hory v blízkosti Veľkej Lodiny patria národné prírodné rezervácie Bokšov - 74,6 ha (Pokryvy); Bujanov 88,2 ha (Bujanovské vrchy); Humenec 76 ha (Sopotnické vrchy); Sivec 105 ha (Pokryvy), Vozárska 76,6 ha (Pokryvy) a Vysoký vrch 36,5 ha (Pokryvy) v ktorých sa vyskytujú vzácne rastliny ako zvonček karpatský, prilbica jedhoj, poniklec slovenský, marinka farbiarská, skopólia kranská, scila dvojlistá pri Kysaku, škumpa vlasatá pri Veľkej Lodine a ďalšie druhy.

Za zmienku stojí NPR Bujanov, ktorá je najvýznamnejšou lokalitou duba zimného, Spálený vrch budovaného jurskými vápencami je ukážkou typického drevinového zloženia s prevahou buka, prímesou jedle, cenných listnáčov a chráneného tisa obyčajného. Vysoký vrch zase zahrňuje pralesovité pôvodné spoločenstvá jedľobučín a fragmentárne lipových javorín.

Čierna hora patrí k jadrovým pohoriam, má podobný stavebný štýl ako Branisko. Budujú ju hlavne granity, diority, svory a ďalšie paleozoické horniny. Pohorím preteká niekoľko vodných tokov, pričom os pohoria tvorí rieka Hornád. Od ústia Hnilca po ústie Torysy do Hornádu vteká približne 77 či už menších alebo väčších prítokov, napr. Svinka, Bystrá, Sopotnica, Uhrinče, Črmeľ ... . Na území pohoria sa dajú sledovať dve klimatické oblasti: teplá a mierne teplá. Avšak prevažná časť patrí do územia mierne teplej oblasti, do mierne teplého, mierne vlhkého vrchovinného okrsku.

Viac: http://www.velkalodina.atknet.sk/Malyruzinok.php

648
Rozlomity

http://www.velkalodina.atknet.sk