Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Dunitová skalka
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
20.12.2014

Dunitová skalka je prírodná rezervácia[1] v Sedliciach, nachádzajúca sa v nadmorskej výške 500 metrov. Úradne bola zriadená v roku 1964 a má plochu 0,35 hektára. Jej význam spočíva vo vzácnom výskyte horniny dunit (peridotit - hlbinná vyvretá hornina obsahujúca prevažne olivín, malé množstvo pyroxénu, amfibolu, biotitu, augitu, magnetitu a iné.), s typickými hadcovými rastlinnými spoločenstvami. V roku 2011 bol v tejto lokalite zriadený náučný chodník.

Prírodná rezervácia Dunitová skalka je výnimočná vďaka svojej geologickej stavbe. Jej plošná výmera je 0,35 ha a nachádza sa na časti parcely číslo 950. Pre jej územie platí 4. stupeň územnej ochrany. Ochranné pásmo prírodnej rezervácie je 100 m pás územia okolo vonkajšej hranice prírodnej rezervácie a platí v ňom 3. stupeň ochrany. Prírodná rezervácia Dunitová skalka bola úradne vyhlásená v roku 1964. Významná je výskytom dunitu - na olivín bohatého peridotitu (presnejšie enstatitického dunitu)[2], na mnohých miestach serpentinizovaného. Dunit je typickou horninou zemského plášťa a je známy predovšetkým z oceánskych oblastí. Dunitové teleso o rozmere asi 350-400 m × 500-600 m a hĺbke asi 100 až 150 m leží[3] v paleogénnych sedimentoch a predstavuje zrejme skĺznutý olistolit vo vnútrokarpatskej paleogénnej panve.

Na takéto podložie tvorené ultrabázickými horninami sa viažu špecifické rastlinné druhy – serpentinofyty. V prírodnej rezervácii rastú dva najvzácnejšie druhy týchto rastlín a to slezinník hadcový (Asplenium cuneifolium) a slezinník pravý (Asplenium adulterinum). Ďalej tu bol zistený výskyt sladiča obyčajného. Všetky tieto papradiny rastú v štrbinách skál vystupujúcej hadcovej horniny. Zánik tejto špecifickej flóry by mohla spôsobiť sukcesia borovice v chránenom území.[4]

Podľa miestneho, šarišského názvoslovia, oblasť tejto lokality miestni poznajú najmä pod pomenovaním „Kamena“. Čo hneď, už na prvý pohľad, výstižne charakterizuje tento kamenný kopec.[5]

Prvá zdokumentovaná zmienka o tejto lokalite siaha až do roku 1869, keď tam v rámci výskumu a geologického mapovania, vykonal prvý vedecký výskum významný slovenský geológ 19. storočia Dionýz Štúr. V neskoršom období sa výskumu tohto telesa venoval B. Cambel.

Náučný chodník, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 2011. Má osem stanovísk. Jeho prevýšenie je asi 70 metrov a dĺžka 2300 až 2400 metrov. Chodník prechádza územím prírodnej rezervácie, ktoré je aj územím európskeho významu. Preto tu pri ochrane prírody a krajiny platí štvrtý a tretí stupeň jej ochrany. Z toho dôvodu sa návštevník tejto lokality smie pohybovať iba po vyznačenej trase a nesmú sa tam zberať lesné plody, rastliny živočíchy ani žiadne horniny.

Po celej trase sú umiestnené panely. Panel č. 1 obsahuje základné údaje. Panel č. 2 všeobecné údaje o obci Sedlice. Panel č.3 je venovaný ochrane prírody. Panel č. 4 je venovaný botanike krajiny. Panel č. 5 približuje okolitú krajinu. Panel č. 6 je zameraný na zoológiu a les. Panel č. 7 približuje geológiu územia. Panel č. 8 poďakovanie návštevníkom.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunitov%C3%A1_skalka

http://sk.wikipedia.org