Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Vashegyit - vzácny minerál zo Železníka
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 12.5.2005

Minerál, ktorý bol u nás pôvodne popísaný pod názvom vashegyit, podľa náleziska na ložisku Železník (maďarsky Vashegy), pri Sirku. Je to vodnatý fosforečnan hlinitý. Krýštalizuje v kosoštvorcovej sústave. Vzácne tvorí kryštáliky dipyramidálneho habitu. Najčastejšie však tvorí kôrovité náteky. Farba je zelená, tmavozelená, modrá a žltá. Lesk sklený. Vyskytuje sa v zóne zvetrávania karbonátov, ktoré sú miestami prekremenené a limonitizované.

Sideritové zrudnenie ložiska Železník je významné práve svojím oxidačným pásmom s bohatou paragenézou (spoluvýskytom) druhotných minerálov. Siahalo do hĺbok 210 až 230 m. Geochémia ložiska je význačná zvýšenými podielmi mangánu (do 4,0 %) a fosforu (do 0,55 %) v sideritoch. V dôsledku oxidácie dochádzalo preto k vzniku kysličníkov mangánu a fosforečnanov. V zónach premeny ložiska sa vyskytuje aj evansit (pozri Vl/20). Okrem Železníka nie je z iných slovenských lokalít popisovaný. Známy je z niektorých českých lokalit, ako sú Litošice, Sovolusky pri Přelouči. Vzhľadom na to, že ložisko Železník je už vyťažené, je znížený predpoklad nových nálezov tohto vzácneho minerálu na tomto ložlsku. Preto treba venovať mimoriadnu pozornosť všetkým zachovaným vzorkám, zabezpečiť všestrannú starostlivosť o ich zachovanie.


Vashegyit

Ochrana neživej prírody Slovenska, autor: Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972