...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Malé Karpaty

Malé Karpaty sú najzápadnejším a najkrajnejším jadrovým pohorím karpatského oblúka. Začínajú sa pri Bratislave a tiahnu sa SV smerom. Oddeľujú Záhorskú nížinu od Podunajskej.

Geologická stavba pohoria

Neogénnou depresiou medzi Jablonicou a Trstínom sú Malé Karpaty rozdelené na dve časti. Juhozápadná je budovaná prevažne kryštalickým jadrom lemovaným úzkym pruhom mezozoika, na ktorom na severe leží krížňanský a chočský príkrov a na juhu horniny paleogénu. Severovýchodná časť je budovaná prevažne horninami chočského príkrovu. V zníženinách nachádzame neogénne sedimenty.

Malé Karpaty sa od ostatných jadrových pohorí líšia svojím vývojom najmä v období prvohôr. Granitoidy sú zastúpené v dvoch masívoch. Významne sú zastúpené metamorfity, často zrudnené sulfidmi. Premenou kalov so zastúpením organických látok vznikli horniny s osahom grafitu. Svoje zastúpenie tu majú žuly, ruly a iné kryštalické horniny.

Z mineralogického hľadiska je zaujímavý chočský príkrov s melafýrovou sériou.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981