...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Malé Karpaty - minerály premenených hornín


Grafit - Pezinok

Limbach
V
Slnečnom údolí sa v svorových pararulách vyskytujú až 1 cm veľké idioblasty staurolitu.

Harmónia
Patrí medzi najnavštevovanejšie mineralogické lokality pohoria. Ide totiž o jedinú známu lokalitu Západných Karpát, kde sa priamo v odkryvoch dajú študovať kontakty granitoidov so staropaleozoickými vápencami. V kontaktných erlánoch sa vyskytujú minerály: granát, vezuvián, wollastonit, epidot, diosid a i.

Pernek a Pezinok
V metamorfitoch sa nachádza pyrit, miestami metamorfovaný na pyrotín. Akcesoricky je prítomný aj chalkopyrit, magnetit a sfalerit.

Dubová
Na sever od obce vystupujú v kontakte metamorfovaných bridlíc až 3 cm veľké andaluzity, biotit, sillimanit, staurolit a granát.

andaluzit - v kontaktných metamorfitoch pri Dubovej
biotit - bežná súčasť metamorfitov
diopsid - v kontaktných erlánoch
epidot - v kontaktných erlánoch
grafit - častý v metamorfitoch, občas hrubolupenitý
granát - v kontaktných erlánoch
chalkopyrit - v metamorfovanývh horninách medzi Pezinkom a Pernekom
magnetit - v met.horninách medzi Pezinkom a Pernekom
pyrotín - v met.horninách medzi Pezinkom a Pernekom
sfalerit - v met.horninách medzi Pezinkom a Pernekom
sillimanit - v kontaktných erlánoch
staurolit - miestami až 1 cm veľké idioblasty
vezuvián - drobné výskyty v kontaktných erlánoch
wollastonit - drobné výskyty v kontaktných erlánoch

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981