...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Polymetalické zrudnenie Malých Karpát

Vo fylitoch pri ceste na Červený Kameň, sz. od Častej prebieha niekoľko žíl sledovaných štôlňami. Sú to kremenno ankeritové žily s pyritom, chalkopyritom v niekoľkých generáciách a tetraedritom. V malom množstve je v žilovine rozptýlený aj magnetit. Zriedkavo sa vyskytujú aj iné sulfidy (pyrotín, sfalerit, gersdorffit, galenit, jamesonit).

Zo sekundárnych minerálov sa okrem limonitu na ložisku našiel malachit. V lokalite pod Babou jv. od Perneku sa vyskytuje polymetalické zrudnenie, s hrúbkou žíl 5 - 10 cm. Rudný materiál sa vyskytol len pri štôlni Mikuláš a Gašpar. Ide o kremenno - barytové žily s hniezdami a zrnami červenohnedého sfaleritu, so zriedkavým galenitom, pyritom, chalkopyritom a vtrúseným arzenopyritom.

V Perneku v Svätodušnej štôlni bola sledovaná porucha so šošovkami kremeňa, karbonátov aj galenitu.

Drobné zrudnenie Pb a Zn sa uvádza z rúl Častianskej doliny a z grafitických bridlíc na Prudkom vŕšku pri Častej.

ankerit - v kremenno-ankeritových žilách v okolí Častej.
baryt - kremenno-barytová žilovina v lokalite pod Pezinskou Babou.
kremeň - bežná súčasť polymetalického zrudnenia v Malých Karpatoch.
limonit - sekundárny, vznikol zvetrávaním pyritu a ankeritu - Častá.
malachit - sekundárny, vznikol rozkladom chalkopyritu.
sulfidy - pyrit, chalkopyrit, pyrotín, zriedkavo sfalerit, galenit, gersdorffit a iné.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981