...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Malé Karpaty - Veľký Petrklín

Lokalita sa nachádza pri lesnej ceste asi km od cementárne Rohožník, na ktorú odbočíme vľavo zo štátnej cesty v smere Kuchyňa - Rohožník priamo za cementárňou. Kameňolom sa nachádza asi km JZ od lomu Vajarská, popri ktorom budeme prechádzať.

V niekoľkoetážovom činnom kameňolome sa ťažia mladoprvohorné (permské) sopečné horniny bazaltového charakteru (melafýry). Sú súčasťou chočskej jednotky.

V Malých Karpatoch tvoria melafýry pomerne mohutný pruh v smere Sv - JZ, s celkovou dĺžkou 15km a šírkou 500 až 2000 m. Hlavný pruh sprevádza rad menších, väčšimou šošovkovitých telies podobnej orientácie, v podloží často navzájom spojených. Geograficky možno túto oblasť  lokalizovať na západe vých. okolím obce Rohožník a južným okolím obce Sološnica, na severovýchode okolím Jahodníka. Pyroklastické horniny sa väčšinou viažu na okrajové časti hlavného pruhu.

Na lokalite sa nachádzajú okrem celistvých zelenkastých a červenkastých hornín tufového charakteru zaujímvé mandľovcovo-pórovité bazalty. Dutinky a úóry v stuhnutej láva boli vyplnené minerálmi z vodných roztokov, čím vznikli mandle. Majú rôzny tvar a veľkosťod 20 do 30mm, niekedy aj viac.

Z horninotvorných mionerálov sa v melafýroch vyskytujú: plagioklasy, olivín, augit, hyperstén, apatit, titanit, ortoklas, kremeň, magnetit, hematit, limonit, epidot, chlorit, karbonáty.

Výplň mandlí tvorí najčastejšie druhotný kremeň, achát, chlority a karbonáty. Ružové a červené sfarbenie pochádza od hematitu.

Horninotvorné minerály v melafýroch
plagioklasy, olivín, augit, hyperstén, apatit, titanit, ortoklas, kremeň, magnetit, hematit, limonit, epidot, chlorit, karbonáty

Výplň mandlí
kremeň, achát, chlority a karbonáty

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981