...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Trangoška


Muskovit v pegmatite - Trangoška

Ložisko Trangoška je situované na južnej strane Nízkych Tatier v závere Bystrej doliny pod masívom Chopka a Ďumbiera. Zrudnenie je tvorené žilami a šošovkami o hrúbke od niekoľkých centimetrov do dvoch metrov. Prebiehajú kvarcitickými bridlicami tatridného obalu alebo sledujú styky týchto bridlíc s muskovitickým pegmatitom. Sideritová a sulfidická mineralizácia ako podstatná zložka je reprezentovaná kremeňom a sideritom, menej s ankeritom, barytom a sulfidmi, pyritom, chalkopyritom, tetraedritom.

Minerálna výplň má prevažne kusový charakter, miestami sa vyskytujú malé kryštáliky kremeňa. Pegmatitové žily v oblasti Trangošky obsahujú často okrem bežných minerálov aj čierne kryštáliky skorylu.

Južné svahy Ďumbiera boli v minulosti skúmané viacerými štôlňami, nachádzajú sa tu časté pozostatky banskej činnosti ako výsypky, malé haldy hlušiny, staré banské chodníky.

ankerit - kusový, hlavná súčasť žiloviny
baryt - zriedkavý, biely, kusový
chalkopyrit - veľmi zriedkavý
kremeň - kusový, hlavná súčasť žiloviny
pyrit - zriedkavý
siderit - kusový, hlavná súčasť žiloviny
skoryl - pekné prizmatické čierne kryštály v kremennej žilovine
tetraedrit - zriedkavý

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981