...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Poľana, okolie Banskej Bystrice - Poniky


Tirolit - Poniky

Poniky - Farbište
Ložisko sa nachádza severovýchodne od obce Poniky, východne od Banskej Bystrice. Najväčší výskyt medených rúd je známy v okolí kóty Farbište vých. od obce. Hlavným primárnym rudným minerálom je tennantit, sprevádzaný pyritom, chalkopyritom a kremeňom. Menej sa vyskytuje baryt. Z veľkého počtu sekundárnych minerálov sa tu vyskytuje malachit, tenorit, azurit a limonit. Dodnes sa v haldách dajú nájsť pekné vzorky svetlozeleného tirolitu často vo forme vejárovitých agregátov v puklinách horniny. Menšie výskyty medených rúd sú známe zo sútoku Driekyne a Suchej Driekyne medzi Ponikami a Ľubietovou.

Poniky - Drienok
Ložisko sa nachádza v dolomitoch a vápencoch príkrovu Drienka, západne od obce. Najdôležitejším rudným minerálom je tu galenit, podradný je sfalerit, pyrit, chalkopyrit, tetraedrit a markazit. Z nerudných minerálov prevláda dolomit, kalcit, zriedkavejší je rodochrozit a kremeň. Z množstva sekundárnych minerálov uvedieme anglezit, ceruzit, smithsonit, goethit, sadrovec, malachit, azurit. V súčasnosti je ložisko opustené, aj keď sa ešte v 60. rokoch 20. storočia vykonával v oblasti intenzívny prieskum.

Poniky - Farbište
azurit - zemitý, práškovitý v puklinách horniny
baryt - zriedkavý, tenké žilky bielej farby
chalkopyrit - primárny rudný minerál náleziska
kremeň - nerudná zložka žiloviny
limonit - druhotný, vznikol rozkladom sulfidov
malachit - bežný sekundárny minerál, zemitý, kusový
psilomelán - niekoľko cm hrubé výplne puklín
tennantit - hlavná rudná zložka žiloviny, sivočierny
tenorit - zriedkavejší sekundárny minerál
tirolit - veľmi častý, v podobe zhlukov, kryštálikov alebo vejárovitých agregátov svetlozelenej farby

Poniky - Drienok
anglezit, azurit, ceruzit - tenké kôry, práškovitý, zemitý
dolomit - vznikol rozkladom galenitu, kryštáliky
galenit - hlavný rudný minerál ložiska, často zvetraný
goethit - zriedkavý
chalkopyrit - zriedkavý
kalcit - bežný nerudný minerál, biely, kusový
kremeň - zriedkavejší kusový na rudných žilách
malachit - tenké kôry, práškovitý, zemitý
markazit, pyrit, rodochrozit, sadrovec - zriedkavé
smithsonit - sekundárny, kusový, žltkastý minerál
tetraedrit - zrnitý, kusový v žilovine

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981