...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie - južný pruh sideritových ložísk


Pyrit, hematit, siderit - Rudňany

Južný ložiskový pruh medzi Rožňavským Bystrým a Drnavou obsahuje rudné žily v okolí Rožňavského Bystrého, v Rakovci, Rudnej, Rožňave, v okolí Čučmy, v Krásnohorskom Podhradí a Drnave. Zaraďujeme sem aj južnejšie položené ložiská v Šankovciach.

Rožňava
V porfyroidoch gelnickej série a  sčasti aj v karbónskom nadloží prebiehajú v západnom okolí početné rudné žily, ktoré tvoria systém smeru SV - JZ v mohutnom zalesnenom vrchu Turecká nad Nadábulou. Žily majú význačný šošovkovitý charakter, ich mocnosť preto kolíše od cm do 10 - 15 m. Nadabulské žily sú sideritovo kremenné s obsahom turmalínu.

Naproti tomu uplatnenie sulfidickej asociácie je pomerne slabé, aj keď je dosť pestrá. Prevažujúcim nerastom je siderit a ankerit, zo sulfidov pyrit a chalkopyrit. Pozoruhodnou skupinou rožňavských minerálov sú niklové rudy, napríklad gersdorffit tvorí tmavošedé žilky v pyrite. Veľmi pekné nerasty vznikli oxidáciou primárnych minerálov. Sú to hlavne kvapľovité, čierne agregáty limonitu, niekedy pokryté kryštálmi barytu, niekedy aj 2 cm veľkými. Z ostatných produktov zvetrávania sú známe: malachit, aragonit, azurit a ďalšie.

Krásnohorské Podhradie
Ostatné ložiská južného pruhu majú chudobnejšiu mineralizáciu, za zmienku stojí hlavne ložisko Štefan pri Krásnohorskom Podhradí, kde došlo k intenzívnej metasomatóze sideritovej žiloviny barytom. Pekné vzorky poskytol tunajší gossan (komplex druhotných minerálov vzniknutý zvetrávaním), pekné kôry psilomelánu, limonit a hlavne pekné "wolnýnové" kryštály barytu. Z Drnavy sa okrem iných minerálov uvádza aj jamesonit.

Rožňava
baryt - kryštály sekundárneho barytu - wolnýnu na limonite veľké až 3 cm
gersdorffit - pozoruhodný výskyt niklového zrudnenia, kusový
chalkopyrit - zriedkavejší kusový
kremeň - hlavná nerudná zložka žiloviny
limonit - často v podobe pekných lebníkovitých útvarov
malachit - bežný druhotný minerál, vrstvičky, povlaky, zemitý
pyrit - zriedkavejší, zrnitý alebo kusový
siderit - významná zložka žiloviny apolu s ankeritom
turmalín - kryštáliky odrody skoryl v kremeni

Krásnohorské Podhradie
baryt - metasomatický baryt nahrádza siderit, kusový, masívny
jamesonit - malý výskyt v Drnave
limonit - krásne lebníkovité útvary
psilomelán - pekný, tmavohnedý až čierny, vytvára mohutné kôry
siderit - hlavná zložka zrudnenia, masívny
wolnýn - kryštály druhotného barytu v limonite - do 2 cm

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981