...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie - juhovýchodný pruh sideritových ložísk


Kryštály barytu (wolnýnu) na limonite - Slov.rudohorie

Juhovýchodný pruh sideritových ložísk lokalizovaný medzi Smolníkom a Popročom obsahuje výskyty polymetalického zrudnenia mladšie ako zrudnenie Smolníckeho ložiska, ložiská na Smrekovci, východne od Smolníku, ložisko Humel, sev. od Vyšného Medzevu, ložiská Gregori a Luciabaňa. Aj táto zóna prebieha v horninách gelnickej série a smer rudných žíl je prevažne V - Z.

Tieto ložiská poskytli obvyklé minerály sideritovej asociácie ako v severnom aj strednom pruhu, pričom baryt úplne chýba. Pozornosť si zaslúžia pekné pseudomorfózy magnetitu po spekularite na Smrekovci ako aj niekoľko cm žilky magnetitu s lupienkami spekularitu v bani Rúfus v Poproči.

Sulfidická mineralizácia vykazuje pomerne vysoký obsah Pb a Zn minerálov. V Luciabani sa okrem iných sulfidov vyskytuje galenit aj bournonit. Čierny sfalerit s pyritom, pyrotínom a markazitom prevažuje medzi sulfidmi na Humeli.

Na mladších žilách v Smolníku prevažuje hlavne galenit, pyrit a tetraedrit. Zriedkavejšie sa vyskytujú aj sulfosoli Pb a Bi, napr. kobelit vo forme krátkostĺpcovitých kryštálov.

Z okrajovej časti zrudnenia v Poproči pochádzajú pekné nálezy rumelky v sideritovej žilovine.

galenit - pomerne častý, kusový
chalkopyrit - bežná súčasť zrudnenia spolu s kremeňom a sideritom
kobelit - krátkostĺpčekovité kyrštály v mladšom zrudnení ložiska Smolník
kremeň - bežná súčasť žíl, hlavný nerudný minerál
magnetit - zriedkavé zaujímavé pseudomorfózy po spekularite v lokalite Smrekovec
markazit - kusový na ložisku Humel
pyrit - kusový na ložisku Humel
pyrotín - kusový na ložisku Humel
rumelka - kryštáliky v sideritovej žilovine v Poproči
sfalerit - čierny, kusový - ložisko Humel
siderit - hlavná rudná zložka žiloviny
spekularit - žilky s magnetitom hrubé niekoľko cm v lokalite Poproč
tetraedrit - zriedkavejší na žíl v Smolníku

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981