...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie -
minerály metamorfitov juhoveporidného kryštalinika


Aktinolit - Muránska Dlhá Lúka

Vo svoroch na hrebeni Breziny na juh od Muránskej Dlhej Lúky, v oblasti masívu Tŕstie na východ od Mútnika sú charakteristické veľké lupene biotitu a nápadné granáty. V oblasti Rimavskej Bane sa nachádzajú plochy silne grafitických kvarcitov. Zaujímavé sú aj výskyty makroskopického rutilu v svoroch v okolí Revúčky v amfibolitoch v oblasti Dúhova pri Tisovci. Chloritické fylity v tejto oblasti obsahujú niekedy niekoľko mm kryštáliky magnetitu (Markuška, Zlatá dolina na S od Slavošoviec). Vo svoroch južne neďaleko Tisovca vystupuje malé teleso granátovcov. (Tiež v okolí Rimavskej Píly).

V amfibolitoch v okolí Rimavskej Bane sú žilky a hniezda epidotitov, v ktorých epidot niekedy vytvára 0,5 cm kryštály. Čiernohnedý turmalín sa vyskytuje niekedy v prekremenených polohách a v puklinách magnezitu na ložisku Mútnik pri Hnúšti. Šošovky vápencov na Ostrej pri Klenovci sú zložené z kalcitu a dolomitu ako hlavných minerálov a z nerovnomerne prítomného tremolitu, mastenca, flogopitu, turmalínu a kremeňa. Lokálne sú zrudnené galenitom.

Zo Slavošoviec sú známe 2 cm veľké pretiahnuté porfyroblasty cordieritu. Ojedinelé výskyty tremolitických hornín sú známe z okolia Kokavy, južne od Muránskej Lehoty ai. V migmatitoch sú miestami nápadné živce. Na Cisárskej holi pri Klenovci vystupuje allanit vo forme niekoľko mm veľkých stĺpčekovitých kryštálov.

V širokom okolí Málinca sa v horninách nachádzajú hniezda kremeňa a chloritov. Muránska Dlhá Lúka je známa výskytom monominerálnej aktinolitovej horniny s častými niekoľkocentimetrovými zhlukmi kryštálov.  Neďaleko Slavošky, Uhorského a na Borčoku pri Kalinove sú prítomné niekoľkocentimetrové polohy amfibolového azbestu.

allanit - niekoľko mm veľké stĺpcovité kryštály - Klenovec
aktinolit - hlavná zložka takmer monominerálnej aktinolitovej horniny - Muránska Dlhá Lúka
azbest - niekoľko cm hrubé polohy amfibolového azbestu
cordierit - až 2 cm veľké porfyroblasty - Slavošovce
dolomit - hlavný minerál šošoviek vápencov na Ostrej
epidot - žilky a hniezda v amfibolitoch, niekedy vytvára kryštály do 5 mm
flogopit - drobný výskyt vo vápencoch na Ostrej
galenit - lokálne zrudnenie jemne zrnitým galenitom na Ostrej
kalcit - hlavný minerál šošoviek vápencov na Ostrej
kremeň - slabší výskyt v premenených vápencoch  na Ostrej
mastenec - veľké výskyty mastenca pri Hnúšti
magnetit - niekoľko mm veľké kryštály v chloritických fylitoch
tremolit - súčasť premenených vápencov - Ostrá
turmalín - výskyty v prekremenených polohách v mastenci pri Hnúšti - odroda skoryl
živce - nápadné v migmatitoch pri Muránskej Lehote

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981