...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie -
minerály metamorfitov spišskogemerského rudohoria


Vláknitý chryzotil v serpentinite - Dobšiná

V metamorfovaných pyroklastikách  bázických vulkanitov gelnickej série sa miestami, napr. v Lacemberskej doline pri Slovinkách vyskytujú 0,5 cm klence sideritu. V podobných horninách na Železníku sú nápadné osemsteny magnetitu. Kryštály magnetitu sú známe aj zo Švedláru, Kojšova, Smolníka. V širšej oblasti Rudnian sú prítomné metamorfované železité pieskovce s asociáciou kremeň - hematit. Zaujímavé sú zhluky amfibolov zo svahov Kojšovej Hole.

V telesách serpentinitov sú miestami vyvinuté žilky chryzotilu (Dobšiná, Danková, Rudník, Jasov, Jaklovce). Chryzotilový azbest je striebristobiely, dĺžka vlákien je spravidla do 1 cm, zriedkavo do 2 cm. Niekedy sa v serpentinite vyskytnú aj žltozelené kryštály granátov. Vyskytujú sa vtrúsené v hornine, v puklinách aj ako novotvary v žilkách s chryzotilom. Zaujímavé sú aj 1 mm žilky magnetitu v serpentinite pri Bukovci. Metamorfózou pyroklastík bázických vulkanitov vznikli pri Jaklovciach aktinolity azbestového typu.

Charakteristická je minerálna asociácia hornín označovaných ako glaukofanity. Ide o masívne bridličnaté horninové typy zložené z glaukofánu, granátu, epidotu, albitu, titanitu ai. Glaukofanity so stilpnomelánom, chloritoidom a granátom boli identifikované v Medzeve, Lúčkach ai.

V kryštalických vápencoch gelnickej série vystupujú na niekoľkých miestach nepravidelné telesá mangánových rúd (Betliar, Čučma, údolie Bystrého potoka). Ich hlavnými minerálmi sú rodonit a rodochrozit s prímesou spessartínu.

aktinolit - v okrajových zónach serpentinitov.
andradit-diamantoid - kryštáliky niekoľko mm veľké v serpentinite, svetlozelenej farby
glaukofanit - horniny zložené z glaukofánu, granátu, epidotu, albitu, titanitu - Medzev.
granát - zložka glaukofanitov, kryštáliky v serpentinitoch.
hematit - metamorfované železité pieskovce v okolí Rudnian.
chlorit - v okrajových zónach serpentinitov.
chryzotil - žilky do 1 - 2 cm v serpentinitoch - Dobšiná, Danková, Rudník, Jasov, Jaklovce.
magnetit - 1 mm žilky pri Bukovci.
mangánové rudy - pyroluzit, manganit, wad a iné Mn druhotné minerály - Betliar, Čučma.
mastenec - v okrajových zónach serpentinitov.
rodochrozit, rodonit - hlavné minerály Mn zrudnenia - Betliar, Čučma.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981