...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie - Smolník


Chalkopyrit - Smolník

V centrálnej časti Spiško - gemerského rudohoria sa nachádzajú pyritové ložiská nežilného typu, ktoré sú tektonicky porušené a metamorfované. Svetoznáme pyritovo - chalkopyritové ložisko Smolník patrilo v 18. a 19. storočí k najväčším ložiskám medi v Európe. Ložisko leží v metamorfovaných tmavých bridliciach striedajúcich sa s bázickými horninami vulkanického pôvodu. Svetlosť rudonosného obzoru s chloritickými fylitmi je 80 až 150 metrov.

Zrudnenie tvorí šošovky až lavice masívnych sulfidov až 40 metrov hrubé. Sú veľmi silne tektonicky porušené a silne metamorfované. Na ložisku sa dajú odlíšiť polohy masívnych pyritov, polohy pyritových impregnácií a žily masívnych medených rúd. Hlavnými primárnymi nerastmi rudných polôh sú pyrit a chalkopyrit v niekoľkých generáciách. Menej časté sú: markazit, pyrotín, akcesorický arzenopyrit, tetraedrit, sfalerit a galenit.

Neobyčajne bohatá je sekundárna mineralizácia vzniknutá zvetrávaním sulfidov hlavne na banských chodbách. Obsahuje hlavne modrú skalicu (chalkantit), a zelenú skalicu (melanterit), obidve vo vláknitách agregátoch. Časté sú kôry Fe - síranov. Z tzv. kamencov sa často uvádza žltkastý vláknitý halotrichit a podobný ružovkastý apjohnit.

apjohnit - vlasovité vláknité agregáty
Fe sírany - produkty rozkladu pyritu, na stenách štôlní
halotrichit - dlhovláknité agregáty
chalkantit - modrá skalica, usadzuje sa na stenách, v puklinách aj na banskom dreve
chalkopyrit - hlavný rudný minerál ložiska, masívny, spolu s pyritom
markazit - súčasť žiloviny spolu s pyritom
melanterit - zelená skalica, výskyt podobne ako chalkantit
pyrit - hlavný rudný minerál ložiska, masívny spolu s chalkopyritom
pyrotín - menej častý, s pyritom a chalkopyritom
ostatné sulfidy - tetraedrit, arzenopyrit, sfalerit, galenit - akcesorické súčasti žiloviny

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981