...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Slovenské rudohorie - severný pruh sideritových ložísk


Pyrit, siderit, hematit - Rudňany

Je lokalizovaný medzi Grétlom a Gelnicou. V najzápadnejšej časti tohto pruhu sú to sideritové žily nad Novoveskou Hutou, v Hnilčíku, Ráztokách, Závadke, na vrchu Šajkán. Na Strážanskom vrchu záp. od Novoveskej Huty sa ťažili tri paralelné žily až 4 metre hrubé. Žilné výplne sú zložené zo sideritu, kremeňa, chalkopyritu, pyritu a pozoruhodného enargitu. Rudné telesá nachádzame aj medzi Novoveskou Hutou a Bindtom v súvrstviach pieskovcov a zlepencov. Vo valúnoch kremenných porfýrov v súvrství sú impregnácie tetraedritov, obyčajných sulfidov, bizmutu a molybdenitu. Toto Cu zrudnenie sa nazýva aj "medené pieskovce" a považuje sa za synsedimentárne (vzniknuté počas sedimentácie).

Rudňany
Najvýznamnejším žilným sideritovým ložiskom nielen celého severného pruhu je ložisko v Rudňanoch. Okolie ložiska má zložitú geologickú stavbu. Prevládajúcim minerálom je siderit, spravidla ako veľmi hrubozrnný agregát. Vytvára mohutné súbory zložené z tenších pások. V sideritovej mase sa nachádzajú aj iné minerály ako kremeň, pyrit, Fe - dolomit - ankerit.

Svetovým unikátom sú obrovské vnútrožilné metasomatózy sideritovej žiloviny barytom. Barytové metakrysty dosahujú veľkosti od milimetrov až po niekoľkodecimetrové jedince. Samostatné pravé barytové žily sa nachádzajú v hlbších partiách. Najmladším minerálom tejto asociácie je okrem kremeňa hematit - spekularit. Veľmi pekné sú tektonické zrkadlá a poprehýbané tabule rudnianskeho spekularitu.

Veľmi bohatá je tunajšia sulfidická mineralizácia s kremeňom. Prevládajúci tetraedrit a chalkopyrit tvorí závalky kolísajúcej veľkosti hlavne v sideritovej žiovine. Chalkopyrit je častejší najmä na Hrubej žile, pyrit tvorí viacej generácií. Pekné sú nálezy cinnabaritu, ktorý sa nachádza vo forme zrnitých agregátov. Našli sa aj 1 ž 4 mm kryštáliky neobyčajne bohaté na kryštálové tvary. Niekedy býva minerál sprevádzaný aj kvapkami čistej ortuti. Pekné, avšak zriedkavé sú závalky bornitu s chalkozínom a niektorými ďalšími Cu - sulfidmi.

Pripovrchová oxidácia sideritu umožnila vznik mohutnej limonitovej zóny. Miestami sa s limonitom vyskytuje čierny psilomelán, zelený malachit a tmavomodrý azurit.

Gelnica
V širšom okolí
Gelnice sa  horninách fylitovo diabázovej série vyskytujú takmer vydobyté sideritové žily v Žakarovciach, v Kluknave a na ložisku Mária Huta. Na severných žilách sa vyskytoval v hojnej miere baryt. V rudnom pásme v Gelnici prevažujú sulfagregáty.

Rudňany
azurit - vzniká rozkladom sulfidov s obsahom Cu, vrstvičky, práškovitý, drobné kryštáliky
baryt - bežná súčasť žiloviny, miestami vytvára vnútrožilné metasomatózy po siderite - unikát svetového významu
bornit - zriedkavejší, často pestré nábehové farby
cinnabarit - jasnočervený v žilovine, v minulosti aj pekné až 4 mm veľké kryštály
chalkopyrit - zriedkavejší, závalky v sideritovej žilovine, nábehové farby
chalkozín - závalky spolu s chalkozínom
limonit - bežný druhotný minerál, vzniká oxidáciou sideritu a pyritu
malachit - vzniká rozkladom chalkopyritu a tetraedritu, vrstvičky, povlaky
ortuť - ojedinelé kvapôčky čistej ortuti v žilovine
psilomelán - druhotný, kôry a povlaky
pyrit - bežný sulfid, spolu s kremeňom a sideritom tvorí hlavnú masu žiloviny
siderit - hlavný rudný minerál na ložisku, hrubozrnný, masívny, svetlohnedý
spekularit - bežný v žilovine, sivý, kovovolesklý, hrubošupinovitý
stroncianit - ihličkovité agregáty, veľmi zriedkavý
tetraedrit - závalky v žilovine

Gelnica
baryt - hlavne na severných žilách v okolí Gelnice
boulangerit - zriedkavý, drobné závalky v žilovine
gelnicit - novoobjavený minerál, tvorí zrnká v boulangerite
chalkopyrit - prevažuje spolu s ostatnými sulfidmi nad sideritom, kusový, nábehové farby
kobaltín - v menšej miere spolu s inými Co nerastmi v žilovine
siderit - významná zložka žiloviny, zastúpený v menšej miere ako sulfidy

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981