...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Starohorské vrchy

Starohorské vrchy sú vlastne najzápadnejším pokračovaním hrebeňa Nízkych Tatier. Začínajú sa Hiadeľským sedlom a hrebeň končí vrcholom Panského dielu nad  Banskou Bystricou. Od Veľkej Fatry je oddelené dolinou Starohorského potoka, z juhu tvorí hranicu povodie Hrona. Často bývajú orograficky priradené k Nízkym Tatrám.

Jadro pohoria je tvorené tzv. starohorským kryštalinikom. Starohorské vrchy mali v minulých storočiach bohatú banícku históriu. V baniach v okolí Starých hôr a Španej Doliny sa dobývala medená aj strieborná ruda.

Geologická stavba pohoria

Kryštalinikum Starohorských vrchov patrí k dvom tektonickým jednotkám oddelených presunovou plochou vychádzajúcou na povrch medzi Balážmi a Bullami. Východná časť patrí k nízkotatranskému jadru a je tvorená prevažne granitoidmi, zastúpené sú aj metamorfity, podobne ako na južných svahoch Nízkych Tatier. Západná časť patrí ku krížňanskému príkrovu.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981