...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Štiavnické vrchy - Hodruša - Hámre


Kremenná zlatonosná žilovina - Hodruša-Hámre

Hodrušský rudný revír leží na Z od obvodu štiavnického a je budovaný andezitmi a dacitmi, hojne sa uplatňujú aj intrúzie granodioritov. Ložisko je tvorené systémom rudných žíl v smere SSV - JJZ s kolísavým vývojom aj mocnosťou. V súčasnej dobe je ložisko opustené.

Prevládajúcim minerálom na hodrušských žilách je kremeň vo viacerých generáciách. Starší je šedý a jemnozrnný, mladší je biely s hrubším zrnom. Veľmi vzácne sa vyskytujú aj voľné kryštály a drúzy. Z karbonátov je častý biely kalcit, menej dolomit. Sulfidy ako pyrit, chalkopyrit a galenit sú zastúpené málo. Hlavným objektom ťažby boli strieborné rudy, stefanit, polybazit, pyrargyrit a i. Recentne vzniká na stenách starých štôlní epsomit.

Donedávna ťažená bola žila Rozália. Hlavným objektom ťažby bolo mikroskopické rýdze zlato rozptýlené v svetlom kremeni.

dolomit - s kremeňom a kalcitom v žilovine
epsomit - na stenách starých štôlní
kalcit - bežná súčasť žiloviny, biely, zrnitý
kremeň - kusový, biely hrubozrnný alebo sivý jemnozrnný
strieborné rudy - stefanit, polybazit, pyrargyrit - hlavný objekt ťažby v minulosti
sulfidy - chalkopyrit, galenit a sfalerit - zriedkavé
zlato - mikroskopické, rozptýlené v kremeni na žile Rozália

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981